Sökning: "Recidivism"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet Recidivism.

 1. 1. Omyndig, men straffmyndig - En analys av den straffrättsliga påföljdsbestämningen för unga lagöverträdare mellan 15 och 17 år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Heikkinen; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; barnrätt; barnkonventionen; the convention on the rights of the child; kritisk rättspositivism; critical legal positivism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den som är yngre än 18 år stadgas vara omyndig enligt gällande rätt, men den som är 15 år gammal kan bli föremål för straffrättsliga påföljder om den begått ett brott. Enligt gällande rätt bör dock straffrättsliga påföljder dömas ut mycket restriktivt när lagöverträdare är mellan 15 och 17 år, eftersom vårdande åtgärder angetts erhålla företräde. LÄS MER

 2. 2. Timed Recidivism. In search for critical periods to supplement interventions.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Tamás Hodozsán; [2020]
  Nyckelord :Recidivism; Risk Assessment; Prediction; Survival analysis; Timeframes;

  Sammanfattning : Assessing risk had always been the key focus when it comes to recidivism. Using risk assessment instruments, it is possible to predict the outcome of recidivism dichotomously. These measures, however, can only predict between 70-80 percent of validity, and they specify only levels of risk (low-medium-high), but not time. LÄS MER

 3. 3. Socialarbetares riskbedömningar för partnervåld : En analys av interbedömarreliabilitet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jonathan Christiansson; Adam Jonsäll; Fredrik Toomväli Petersson; [2020]
  Nyckelord :Intimate partner violence; risk assessment; inter-rater reliability; social worker; risk-; vulnerability- and protective factors; case prioritization; Partnervåld; riskbedömning; interbedömarreliabilitet; socialarbetare; risk-; sårbarhets- och skyddsfaktorer; ärendeprioritering;

  Sammanfattning : Riskbedömningar är ett betydande inslag för att arbeta förebyggande mot återfall i partnervåld. Denna studie syftade till att undersöka interbedömarreliabiliteten bland socialarbetares riskbedömningar för partnervåld gällande identifiering av risk-, sårbarhets- och skyddsfaktorer samt ärendeprioritering. LÄS MER

 4. 4. "SiS är inte en bra plats för barn att vara på" : En kvalitativ studie om upplevelser av SiS särskilda ungdomshem

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Helena Al-tamimi; Emily Tiedemann; [2020]
  Nyckelord :Juvenile Crime; Recidivism; Residential Care; SiS; Compulsory Treatment; Ungdomsbrottslighet; Återfall; Institutionsvård; SiS; Tvångsvård;

  Sammanfattning : "SiS is not a good place for children" is a qualitative study aimed at investigating institutional care and the treatment work that takes place with criminal and convicted youth in Sweden. The study is focused on investigating the importance of the treatment work at the institutions and what impact it has for the target group. LÄS MER

 5. 5. Behandlingsmetoder för män som utövar våld mot kvinnor i nära relation. En systematisk litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Louise Johansson; Anna Wallin; [2020]
  Nyckelord :Våld i nära relation; Mäns våld mot kvinnor; Behandlingsmetoder; Behandlingsprogram; Återfallsprevention;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor i nära relation är ett utbrett problem i världen och även i Sverige. Trots detta är det i Sverige idag till största del Kriminalvården som erbjuder behandling till dessa män på ett kunskapsbaserat och tydligt teoretiskt underbyggt sätt. LÄS MER