Sökning: "Reciprocal teaching RT"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Reciprocal teaching RT.

 1. 1. Läsförståelse, motivation och läsintresse : En kvalitativ intervjustudie om hur lärare beskriver att de arbetar för att utveckla elevers läsförståelse i årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Carolina Viström; [2019]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading development; reading teaching; reading aloud; reading comprehension strategies; Läsförståelse; Läsutveckling; Läsundervisning; Högläsning; Läsförståelsestrategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärare beskriver att de arbetar och genomför undervisning för att utveckla elevers läsförståelse i årskurs 1-3. Syftet är vidare att undersöka hur lärare rapporterar att de bidrar till elevers motivation och läsintresse. LÄS MER

 2. 2. Högläsning med individanpassning i en sociokulturell miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Messing; Nina Thornqvist; [2019]
  Nyckelord :högläsning; individanpassning; läsförståelse; samtal; strategier;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur lärare arbetar med högläsning som gynnar läsförståelsen för samtliga elever i en klass. Vi ville undersöka om högläsningen, som ofta sker i helklass och är en gemensam aktivitet, kunde anpassas till den enskilde individen. LÄS MER

 3. 3. Läsfixarna som metod : En studie om lärares syn på och användning av läsfixarna i lässtrategiundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Sandra Erixon; [2018]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading strategies; ”läsfixarna”; Reciprocal Teaching RT ; Transactional Strategy Instruction TSI ; Concept-Orientes Reading Instruction CORI ; reading strategy teaching; grade 1–3; Läsfixarna; lässtrategier; strategiundervisning; läsförståelse;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om lärares syn på lässtrategiundervisning. Då mina egna erfarenheter inom skolans årskurs 1–3 vittnar om att läsfixarna används som metod trots att det inte finns forskning som stödjer metoden, har intresset legat i att undersöka lärares syn på läsfixarna som metod. LÄS MER

 4. 4. Reciprok undervisning om lässtrategier ur ett elevperspektiv - Ett verksamhetsinitierat utvecklingsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mirja Petersén; Karin Hjortsberg; [2018]
  Nyckelord :Gymnasiet; Literacy; Reciprok undervisning; Reciprocal teaching; Motivation; Metakognition; Lässtrategier; Läslust;

  Sammanfattning : Arbetet är ett verksamhetsinitierat utvecklingsarbete med syftet att synliggöra gymnasieelevers upplevelse av ett utvecklingsarbete med reciprok undervisning om lässtrategier (RT) mot bakgrund av lärares didaktiska överväganden. Detta syfte uppnås genom två frågeställningar: Hur förhåller sig eleverna till reciprok undervisning om lässtrategier, och hur kan detta förstås? och Hur talar lärarna om sina didaktiska överväganden gällande planering och genomförande av reciprok undervisning om lässtrategier? I undersökningen kombineras kvantitativ och kvalitativ metod. LÄS MER

 5. 5. På och mellan raderna - elevers upplevelse av reciprok undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Andreas Brunner; [2017]
  Nyckelord :läsförståelse; lässtrategier; reciprok undervisning; motivation; metakognition; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Brunner, Andreas. (2017). På och mellan raderna - elevers upplevelse av reciprok undervisning. On and between the lines - student’s experiences of reciprocal teaching. LÄS MER