Sökning: "Recordkeeping informatics"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Recordkeeping informatics.

  1. 1. … except death, taxes and the GDPR : En kvalitativ studie av huruvida hänsyn har tagits till informationskultur under arbetet inför GDPR på två svenska universitet

    Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

    Författare :Ludvig Paulsrud; [2018]
    Nyckelord :Information culture; The information culture toolkit; Change management; Recordkeeping; The records continuum; Recordkeeping informatics; GDPR; General data protection regulation; EU 2016 67; Informationskultur; Information culture toolkit; Förändringsarbete; Informationsförvaltning; Records continuum; Recordkeeping informatics; GDPR; Dataskyddsförordningen; EU 2016 67;

    Sammanfattning : Målet med denna studie är att undersöka om informationskultur är ett teoretiskt verktyg som kan bidra till en proaktiv informationsförvaltning, samt om informationskulturperspektivet kan vara till stöd för en organisation som genomgår ett förändringsarbete som påverkar informationsförvaltningen. I studien används Gillian Oliver and Fiorella Foscarinis definition av informationskultur, vilket de definierar som ”values accorded to information, and attitudes towards it, specifically within organisational contexts. LÄS MER