Sökning: "Records Continuum Model"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Records Continuum Model.

 1. 1. Records roles in Corporate Sustainability Reporting : An explorative study of corporate sustainability reporting from an archives and information science perspective

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Tove Engvall; [2019]
  Nyckelord :Sustainability reporting; corporate accountability; records; globalization; sustainable development;

  Sammanfattning : Calls for more responsible companies, have led to initiatives and legislations of sustainability reporting, in order to improve corporate transparency and accountability regarding companies economic, environmental and social impact. The aim of the research was to explore records roles in corporate sustainability reporting, which is discussed from an archives and information science perspective. LÄS MER

 2. 2. Bevarande av spatial data inom Sveriges kommuner

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Miika Vilenius; [2018]
  Nyckelord :Bevarande av spatial data; arkiv; GIS;

  Sammanfattning : Municipalities in Sweden handle and create data which includes GIS/CAD in the form of blueprint and geographic information systems, so-called spatial data. As data is received and established within a municipality, the Data Archiving Act enforces the archival of this information. LÄS MER

 3. 3. Proveniensprincipen : Vara eller icke vara - det är frågan i en digitaliseradinformationsförvaltning

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Marita Nilsson; [2018]
  Nyckelord :The principle of provenance; respect des fonds; respect of original order; archival description; meta data; processoriented; information management; life cycle model; records continuum model; Proveniensprincip; yttre proveniens; inre proveniens; arkivredovisning; metadata; processorienterad; informationshantering; livscykelmodel; records continuum model;

  Sammanfattning : Detta forskningsarbete lyfter den problematik somdebatterats kring proveniensprincipen och den ombildningdenna princip har mött sedan digitaliserings ankomst.Studiens avsikt var att påvisa vilken innebörd principen haridag i en modern informationsförvaltning och deninformationshantering som sker där. LÄS MER

 4. 4. Effektiv och transparent, men subjektiv och sårbar : En studie av arkivariers syn på den verksamhetsbaserade arkivredovisningen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Maria Sundquist; [2017]
  Nyckelord :Arkivvetenskap; arkivbeskrivning; arkivarier; arkivteori; kontinuum; livscykel; verksamhetsbaserad arkivredovisning; lärosäten; meta-data; processorienterad;

  Sammanfattning : The focus of the thesis is to investigate how four university archivists perceive the functionality of the new Swedish process-oriented archival description system. University archivists are at the center of the study since the organizational structure of a university is process-oriented to some degree. LÄS MER

 5. 5. Arkiv och IT i dialog : en undersökning av arkivariens kommunikation med IT-tekniker angående e-arkiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Tova Stärn; [2017]
  Nyckelord :ALM; digital archives; communication; archivists; long-term preservation; municipal archives; interviews; Continuum-perspective; theory of professions; jurisdictions. ABM; e-arkiv; kommunikation; arkivarie; IT-arkivarie; IT-tekniker; långtidsbevaring; kommunarkiv; intervju; Continuum-perspektiv; professionsteori; jurisdiktioner.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the communication between archivists and IT-technicians regarding digital archives. In a wider sense, the study aims to illustrate the archivists placement within the current Swedish information management spectrum. LÄS MER