Sökning: "Recreation centre"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Recreation centre.

 1. 1. Vad är rekreation? : En kvalitativ studie om barns möjligheter till rekreation på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Cecilia Finholm; Jennifer Shahin; [2019]
  Nyckelord :Leisure centre; recreation; health; stress; environment; activity; Fritidshem; rekreation; hälsa; stress; miljö; aktivitet;

  Sammanfattning : Läroplanens syfte gällande rekreation och vila på fritidshemmet ansåg vi vara oklar och öppen för olika motstridiga tolkningar. Det mångtydiga och något diffusa begreppet rekreation var därmed det centrala begreppet i vår studie. LÄS MER

 2. 2. Kameraövervakning på Kroksbäck. En studie om medborgarnas samt lokala nyckelinformanters inställning till eventuell kameraövervakning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Selma Turcinovic; Eldar Selmanovic; [2019]
  Nyckelord :Abduktiv metod; Inställning; Kameraövervakning; Polisområde Malmö; Tematisk analys; Trygghet;

  Sammanfattning : Kroksbäck är ett delområde i västra Malmö som listats som ett riskområde i polisens egen rapport om utsatta områden. I dagsläget existerar ingen polisiär kameraövervakning i Kroksbäck, men det är en åtgärd som Polisområde Malmö planerat att införa i området. LÄS MER

 3. 3. Clear-cut free forestry among private forest owners in southern Sweden

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Louice Wemmer; [2019]
  Nyckelord :clear-cut free forestry; CCF; private forest owners; continuous cover forestry; ;

  Sammanfattning : Swedish forestry is dominated by the clear-cutting system. The use of alternative methods such as clear-cut free forestry is becoming of greater interest. The Swedish forest agency have a wish for a more varied forestry management and are currently working with programs to promote these kind of management methods. LÄS MER

 4. 4. Konflikthantering i fritidshemmet : En kvalitativ studie om konflikter, konflikthantering och förebyggande arbete kring konflikter i fritidshemmet ur fritidslärarens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emina Begicevic; Emelie Stensson; [2018]
  Nyckelord :konflikt; konflikthantering; förebyggande; elever; fritidslärare; fritidshem;

  Sammanfattning : Studien har syftat i att få en djupare förståelse om hur sex fritidslärare upplever elevers konflikter, hur konflikterna hanteras och förebyggs. Syftet var även att ta reda på vilka metoder som används för att elevernas konflikter ska kunna lösas och vilka konflikter som bör motverkas. LÄS MER

 5. 5. Att förstå sitt lärande : En pilotstudie av högstadieelevers uppfattningar om metakognitiva frågor i ämnena bild och svenska

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Anneli Vossman Strömberg; [2018]
  Nyckelord :metacognition; metacognitive thinking; metacognitive questions; metacognitive strategies; learning to learn; feedback; self-regulation; formative assessment; learning strategies; visible learning; metakognition; metakognitivt tänkande; metakognitiva frågor; metakognitiva strategier; lära att lära; återkoppling; feedback; självreglering; formativ bedömning; inlärningsstrategier; synligt lärande;

  Sammanfattning : Syftet med pilotstudien är att pröva hur rekommenderade metoder för att uppmuntra elevers metakognitiva tänkande kan användas. Metakognition handlar om ”att lära att lära” och är relaterat till begrepp såsom återkoppling, självreglering och formativ bedömning. LÄS MER