Sökning: "Redovisad goodwill"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Redovisad goodwill.

 1. 1. Goodwillnedskrivningarnas värderelevans : En studie på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Melinda Berggren; Simon Stensgaard; [2019]
  Nyckelord :Goodwill; Value relevance; Impairment loss; Market value; Book value; Pre-tax profit; Carrying value of goodwill; Correlation; Goodwill; Värderelevans; Nedskrivning; Börsvärde; Eget kapital; Resultat före skatt; Redovisad goodwill; Samband;

  Sammanfattning : I denna studien har 97 företag på Stockholmsbörsens Large Cap undersökts för de finansiella åren 2016 och 2017. Syftet med studien har varit att förklara sambandet mellan nedskrivning av goodwill och börsvärde för företag på den svenska aktiemarknaden samt att analysera och jämföra studiens resultat med tidigare forskning som utförts på utländska marknader. LÄS MER

 2. 2. Goodwill som en resultatjusterare : påverkar ledningens handlingsutrymme redovisningen av goodwill?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Eric Andersson; Johan Jeppsson; [2018]
  Nyckelord :Goodwill; accounting; managerial discretion; resource availability; capital structure; ownership structure; Goodwill; redovisning; ledningens handlingsutrymme; resurstillgänglighet; kapitalstruktur; ägarstruktur;

  Sammanfattning : Sedan år 2005 måste samtliga svenska börsnoterade företag presentera sin finansiella information samtredovisningen av densamma i enlighet med standarden IFRS. Detta har resulterat i att företagsledningenssubjektiva tolkningar, något som skapat möjligheter för ledningen att påverka redovisningen. LÄS MER

 3. 3. Nedskrivningsprövning av goodwill : En studie om svenska företag och investerares uppfattningar av redovisad information om goodwill

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Henrik Hagejärd; Rikard Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Goodwill; Impairment test; Perception; Disclosure; IFRS; IAS 36; Goodwill; Nedskrivningsprövning; Uppfattning; Redogörelser; IFRS; IAS 36;

  Sammanfattning : I samband med att IFRS infördes för svenska börsbolag 2005 förändrades reglerna för hantering av goodwill. Istället för årlig avskrivning innebar förändringen att posten skulle testas för en eventuell värdeförändring genom nedskrivningsprövning. LÄS MER

 4. 4. Företags potentiella manipulation av tillväxttakt i goodwillnedskrivningstestet : En kvantitativ studie av svenska och finska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Madeleine Brusk; Madelene Magnusson; [2016]
  Nyckelord :Goodwill; goodwill impairment; goodwill impairment test; growth rate; manipulation; IAS 36.; Goodwill; goodwillnedskrivning; goodwillnedskrivningstest; tillväxttakt; manipulation; IAS 36;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I och med den nya standarden IAS 36 ska företagen göra uppskattningar angående den långsiktiga tillväxttakten i goodwillnedskrivningstestet. Detta innebär en möjlighet att manipulera tillväxttakten för att på så vis undvika eller framkalla nedskrivning av goodwill. LÄS MER

 5. 5. Goodwill-nedskrivningar : Ett standardenligt samband med framtida kassaflöden, eller ett utrymme för godtyckliga antaganden?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jimmy Andersson; Jens Ledin; [2016]
  Nyckelord :Goodwill; nedskrivningar; kassaflöden; kvantitativ studie;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka hur nedskrivningar av goodwill påverkar de framtida kassaflödena för svenska börsnoterade företag samt om det kan finnas agent-teoretiska problem eller resultatmanipulerande incitament som påverkar relationen mellan goodwill och de framtida kassaflödena. I och med att studiens urval består av svenska börsnoterade bolag är IFRS det applicerbara regelverket där studien använder sig av ett kvantitativt tillvägagångsätt för att med ett deduktivt angreppssätt söka svar på de frågeställningar som finns. LÄS MER