Sökning: "Redovisning av leasing"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Redovisning av leasing.

 1. 1. Leasingavtal utifrån IFRS 16 och K3 : En komparativ studie beträffande värdering, uppskjuten skatt och inkomstbeskattning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Stina Mårtensson; Emelie Lund; [2021]
  Nyckelord :Leasing; IFRS 16; K3; income taxation; deferred tax; qualitative characteristics; stakeholders; Leasing; IFRS 16; K3; inkomstbeskattning; uppskjuten skatt; kvalitativa egenskaper; intressenter;

  Sammanfattning : Redovisningsmässigt klassificeras leasingavtal som operationella eller finansiella. Som ett alternativ till finansiering har operationella leasingavtal tillämpats frekvent av företag. Med anledning av att ett operationellt leasingavtal inte behöver redovisas i rapporten över finansiell ställning för leasetagare. LÄS MER

 2. 2. Värderelevansen av IFRS 16 : Redovisad information i notupplysning eller i balans- och resultaträkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Joanna Raattamaa; Hanna Sveningsson; [2021]
  Nyckelord :Leasing; värderelevans; IFRS 16; notupplysning; finansiella rapporter;

  Sammanfattning : För börsnoterade bolag runt om i världen uppgick leasingavtal till cirka tre biljoner euro år 2016, över 85% återfanns i notupplysningen och resterande del redovisades i balansräkningen. Redovisningen skedde i enlighet med den dåvarande leasingstandarden IAS 17, men redovisningen ansågs vara otillräcklig. LÄS MER

 3. 3. IFRS 16:s påverkan på finansiella nyckeltal : företagets finansiella rapporter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alfiya Kulukaeva; Georges Bchara; [2021]
  Nyckelord :Accounting; Finance; Service company; IFRS 16; Lease; Financial ratio; Redovisning; Finansiering; Tjänsteföretag; IFRS 16; Leasing; Nyckeltal;

  Sammanfattning : Den första januari 2019 trädde en ny redovisningsstandard IFRS 16 i kraft gällande leasing som ersatte den tidigare standarden IAS 17. Implementeringen innebar att leasingavtal skall endast redovisas som finansiell leasing och inte som operationell med visst undantag som analogt med tidigare forskning resulterar till förändringen i företagets finansiella rapporter. LÄS MER

 4. 4. IFRS 16 – Den nya leasingstandarden - En studie av börsföretags incitament att manipulera redovisningen av leasingavtal

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josef Charif; Jenny Liesén; [2020-09-08]
  Nyckelord :IFRS 16; leasingavtal; skuldsättningsgrad; diskonteringsränta; incitament; nyckeltal.; IFRS 16; leasing agreement; debt-to-equity ratio; discount rate; incentives; financial ratios.;

  Sammanfattning : Background: With the new lease accounting standard, IFRS 16, new rules regarding leasing agreement became mandatory from January 1st, 2019. The rules imply that all leasing agreements ought to be activated in the balance sheet of the lessor. LÄS MER

 5. 5. Effekten av den operationella leasingen på marknadsvärde efter det obligatoriska införandet av IFRS 16 En kvantitativ studie på svenska börsnoterade företag inom sju leasingintensiva industrier

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aima Samuelsson; Hanna Kadríc; [2020-09-08]
  Nyckelord :IFRS 16; leasingskulder; operationell leasing; marknadsvärde; IFRS 16; leasing debts; operational leasing; market value;

  Sammanfattning : This thesis examines the effects that IFRS 16 had on the particular industries in a Swedish context. The investigation focuses on whether the existence of the operating leases can affect the market value after completing the requirements on the mandatory implementation of IFRS 16. LÄS MER