Sökning: "Redovisning av minoritetsintresse"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Redovisning av minoritetsintresse.

 1. 1. IFRS 3 (R) : Mer relevant och jämförbar än IAS 22?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emil Myrberg; Andreas Pergefors; [2010]
  Nyckelord :IFRS 3 R ; IAS 22; Föreställningsram; Rörelseförvärv; Goodwill; Förvärvsrelaterade kostnader; Minoritetsintresse; Stegvisa förvärv; Villkorad köpeskilling;

  Sammanfattning : IASB har presenterat en ny redovisningsstandard för rörelseförvärv som heter IFRS 3(R) som ett steg i arbetet att ersätta IAS 22. Arbetet med standarden påbörjades år 2001och är ett steg i harmoniseringsarbetet mellan IASB och FASB och för att förbättra dekvalitativa egenskaperna vid redovisning enligt IFRS. LÄS MER

 2. 2. Redovisning av minoritetsintresse : Före och efter införandet av IFRS

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Emma Larsson; Elin Nilsson; [2009]
  Nyckelord :Minority interest; Proprietary perspective; Entity perspective; IFRS and Group accounting; Minoritetsintresse; Moderföretagsperspektiv; Enhetsperspektiv; IFRS och Koncernredovisning;

  Sammanfattning : Innan år 2005 kunde svenska börsnoterade koncerner välja mellan att tillämpa internationella regler eller nationella regler för sin koncernredovisning. Efter år 2005 är däremot svenska börsnoterade företag ”tvingade” att använda internationella regler för upprättandet av finansi-ella rapporter. LÄS MER

 3. 3. Effekter av IFRS 3 - Goodwill & immateriella tillgångar

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ulrika Nordborg; Linda Kangas; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det internationella redovisningsorganet IASB, med uppgift att utforma redovisningsstandards, har utformat ett nytt regelverk som benämns IFRS. En utav de nya standarderna är IFRS 3, som behandlar företagsförvärv och medför främst nya regler angående redovisning av goodwill. LÄS MER

 4. 4. Redovisning av minoritetsintresse : Effekter av övergången till internationella redovisningsstandarder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Petter Bremer; Anna Jansson; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER