Sökning: "Redovisning fältstudie"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Redovisning fältstudie.

  1. 1. Beräkningsmodeller av transport relaterad miljöpåverkan : Fältstudie Dagab

    Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

    Författare :Carl Karlsson; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Målsättningen med detta projekt är att undersöka möjligheterna att etablera en plattform för sammanställning och redovisning av miljöpåverkan från transportfordon, samt att undersöka möjligheten att bestämma precisionen i resultatet. Vidare utreds om Dagab, grossist inom Axfoodkoncernen, är i behov av en specifik lösning för detta ändamål och i så fall hur dessa beräkningar bäst utförs med avseende på precision kopplat till nödvändiga resurser. LÄS MER