Sökning: "Redovisningsfunktion"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Redovisningsfunktion.

 1. 1. Resurshantering i små aktiebolags redovisningsfunktion : Motiven bakom att använda externa eller interna resurser

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Emelie Sjöstrand; Evelina Mårtensson; Jannie Faming; [2015]
  Nyckelord :outsourcing; bokföring; resursbaserad teori; transaktionskostnadsteori; småföretag;

  Sammanfattning : Abstrakt Titel: Resurshantering i små aktiebolags redovisningsfunktion: Motiven bakom att använda externa eller interna resurser Författare: Jannie Faming, Evelina Mårtensson och Emelie Sjöstrand Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng Handledare: Anders Wrenne Institution: Institutionen för Industriell ekonomi, Blekinge Tekniska Högskola  Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera de avgörande faktorerna som påverkar beslutet att outsourca redovisningstjänster, närmare bestämt den löpande bokföringen, sett ur företagsägarens perspektiv. Vi avser även att undersöka betydelsen av och motiven bakom dessa faktorer för att svara på om små företags löpande redovisning, ur företagsägarens perspektiv, lämpar sig för offshore outsourcing eller inte. LÄS MER

 2. 2. Komponentavskrivning utifrån två perspektiv i ett petrokemiskt företag

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Christopher Hansson; Pejman Shahmohammadian; [2014]
  Nyckelord :Komponentavskrivning; Redovisningsfunktion; Interaktion; Component Depreciation; Petrochemical Company; Accounting Department; Operations Function; Interaction; Difficulties; Petrokemiskt företag; Operativ verksamhet; Svårigheter;

  Sammanfattning : Komponentavskrivning blev aktuellt i samband med att EU valde att följa de standarder som IASB utfärdade. Efter införandet av K3-regelverk för svenska företag kom det att bli ännu mer aktuellt med komponentavskrivning i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Outsourcing av Redovisningsfunktionen

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för företagsekonomiInstitutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för företagsekonomiInstitutionen för ekonomi

  Författare :Stefan Källås; Sarah Bouvin; [2010]
  Nyckelord :outsourcing; core activity; the accounting function; outsourcing; kärnverksamhet; redovisningsfunktion;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta examensarbete är att genom en jämförelse mellan det köpande och det säljande företaget belysa vilka faktorer som kan bidra till att outsourcing av redovisningsfunktionen blir framgångsrikt. Metod: I denna uppsats har vi använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod och ett hermeneutisk synsätt. LÄS MER

 4. 4. Kan själv, eller? : En studie om företags outsourcing av dess ekonomiavdelning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Erica Kallin; Camilla Ågren; [2007]
  Nyckelord :Outsourcing; Business Process Outsourcing; Strategic Outsourcing;

  Sammanfattning : I den hårdnande konkurrensen på dagens marknad beslutar stor del av dagens företag att koncentrera sig på sin kärnverksamhet. För att kunna göra detta gör företagen ett övervägande om att producera själv eller att leja någon annan att utföra samma aktivitet. LÄS MER

 5. 5. Organiserandet av redovisningsfunktionen : -En studie om motiven i små handelsbolag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Mira Myllyniemi; Jenny Qvist; [2007]
  Nyckelord :Små handelsbolag; organisering; redovisning; kärnverksamhet; outsourcing;

  Sammanfattning : Enligt bokföringslagen (1999:1078) är samtliga svenska företag skyldiga att föra bokföring. Vid start av ett företag är därför en av de första frågorna vem som ska sköta den löpande bokföringen. Valet står mellan att sköta bokföringen internt eller att vända sig till en bokföringsbyrå. LÄS MER