Sökning: "Redovisningskvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet Redovisningskvalitet.

 1. 1. Redovisningskvalitet & omställningsstöd - En studie om de statliga bidragens effekt på redovisningskvalitet under coronapandemin

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Göran Losman; Anna Lundquist; [2021-08-23]
  Nyckelord :resultatmanipulering; statliga ekonomiska stöd; kris; modifierade Jonesmodellen; earnings management; accruals quality; government subsidies; crisis; modified Jones model; earnings quality;

  Sammanfattning : Introduction: The quality of financial reporting is imperative for its utility. It is therefore ofgreat importance that accounting information reflect the underlying transactions in a correctmanner. LÄS MER

 2. 2. God redovisningskvalitet, ett verktyg för att få finansiering? - En studie om sambandet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Magnusson; Filip Ristic; [2021-08-23]
  Nyckelord :Redovisningskvalitet; skuldsättningsgrad; AWCA; informationsasymmetri; stora företag; privata företag; K3; US GAAP;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemMånga företag är i behov av extern finansiering, för att erhålla denna finansiering behöver dekommunicera sin finansiella ställning till externa intressenter, vilket görs genomredovisningen. Detta har lett till en teoretisk diskussion kring förhållandet mellanskuldsättningsgrad och redovisningskvalitet. LÄS MER

 3. 3. Är goodwillnedskrivningar värderelevanta? : En studie av goodwillnedskrivningar bland svenska börsbolag 2011–2020 efter kontroll för marknadsindikation på nedskrivningsbehov

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Bäckström; Anton Löfdahl; [2021]
  Nyckelord :Goodwill; Goodwillnedskrivning; Värderelevans; IFRS 3; IAS 36;

  Sammanfattning : Ännu en i raden av studier avseende goodwillnedskrivningar och dess implikationer för utfallet avseende redovisningskvalitet? Efter det att IASB år 2004 utfärdade uppdaterade riktlinjer för nedskrivning av förvärvad goodwill genom IAS 36, varigenom det tidigare kravet på årlig linjär avskrivning övergavs till förmån för kravet att redovisad goodwill enbart ska vara föremål för nedskrivningsprövning till dess verkliga värde, har hanteringen av goodwillposten i företags finansiella rapporter varit föremål för en intensiv debatt bland både standardsättare, akademiker och praktiker. Denna studie undersöker om goodwillnedskrivningar genomförda av svenska börsnoterade bolag kan anses värderelevanta efter övergången till det nya regelverket och om värderelevansen skiljer sig åt beroende på om företaget har en marknadsindikation på att det föreligger ett verkligt nedskrivningsbehov. LÄS MER

 4. 4. Jämställd styrelse – hållbart fokus? : En studie om sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och kvaliteten på hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Andersson; Julia Nylöf; [2021]
  Nyckelord :Critical Mass; CSR; hållbarhetsrapport; kvinnliga styrelseledamöter; redovisningskvalitet; styrelsesammansättning;

  Sammanfattning : Parallellt med ökade klimatförändringar har även intresset för hållbarhet ökat vilket ställer krav på hur företag rapporterar om detta. Tidigare forskning från utlandet visar att kvinnor har en positiv påverkan på rapporteringen. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringens påverkan på revisorns arbete : Med fokus på upptäcktsrisk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Abdirahman Mohamud Shafie; Arash Shahinzadeh; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; Redovisningskvalitet; Revisionsrisker; Upptäcktsrisk;

  Sammanfattning : Introduction: Digitalization has been a well discussed topic in recent decades. A large part of the workforce in certain industries is being replaced by various technical solutions. The accounting industry is one such industry that has become increasingly digital. LÄS MER