Sökning: "Reell kompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Reell kompetens.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av tolkanvändning inom hälso- och sjukvården : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Lisa Enesgård Forsell; Olivia Lagos Wiklund; [2022]
  Nyckelord :Nurse; interpreter; experience; communication.; Sjuksköterska; tolk; upplevelse; kommunikation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige är ett mångkulturellt samhälle vilket medför att sjuksköterskan kan möta individer med olika språkbakgrunder, vilket kan leda till språkbarriärer. Sjuksköterskan ansvarar för att säkerhetsställa att information som ges är individanpassad. LÄS MER

 2. 2. Patienters möte med sjuksköterskestudenter : En beskrivande systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Katrin Alzebary; Alva Prawitz; [2022]
  Nyckelord :Communication; Nursing; Participation; Patient’s experience; Suffering.; Delaktighet; Kommunikation; Lidande; Omvårdnad; Patientupplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att bli sjuksköterska krävs en treårig utbildning på högskola med patientmöten som sjuksköterskestudent. Sjuksköterskestudenter har enligt forskning visat oro kring sin kompetens i vårdandet samt en ökad känslighet i jämförelse med legitimerade sjuksköterskor. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogens (icke) roll i det Systematiska kvalitetsarbetet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Nina Lindberg; Louise Eriksson Otteby; [2022]
  Nyckelord :Frikoppling; Förståelsebaserad syn; Specialpedagogens icke roll; Systematiskt kvalitetsarbete; Systemteori;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Lindberg, Nina & Otteby Eriksson, Louise. (2022). Specialpedagogens (icke) roll i det systematiska kvalitetsarbetet. Specialpedagogprogrammet, institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som försvårar luftvägshanteringen prehospitalt : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Ida Fredhage; Karin Nordh Miles; [2022]
  Nyckelord :airway; airway management; difficult airway; prehospital; specialist nurse; prehospital nurse; anaesthesia nurse; competence; education; nursing; luftväg; luftvägshantering; svår luftväg; prehospitalt; specialistsjuksköterska; ambulanssjuksköterska; anestesisjuksköterska; kompetens; utbildning; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Specialistsjuksköterskor ska kunna identifiera och hantera ofri luftväg utifrån kunskap och fastställda riktlinjer inom den prehospitala vården. Att kunna identifiera svårigheter kan vara livräddande för en kritiskt sjuk eller skadad patient. LÄS MER

 5. 5. ”Blir vi någonsin fullärda?” : Sjuksköterskors kompetens och behov av kompetensutveckling gällande undertrycksbehandling inom kommunal hälso- och sjukvård.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sandra Fyhr; Zara Stiberg; [2021]
  Nyckelord :competence; competence development; municipal health care; negative wound pressure therapy; nurse; kommunal hälso- och sjukvård; kompetens; kompetensutveckling; sjuksköterska; undertrycksbehandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler patienter vårdas inom kommunal hälso- och sjukvård och sårvård upptar en stor del av den kommunalt anställda sjuksköterskans arbetstid. Undertrycksbehandling är en medicinteknisk produkt som blivit vanligare och är en effektiv metod för sårläkning. LÄS MER