Sökning: "Reem Alkalali"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Reem Alkalali.

  1. 1. Användning av ekonomistyrning vid implementering av hållbarhetsstrategier

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Reem Alkalali; Katarina Brundin; [2019-03-08]
    Nyckelord :Hållbarhetsstrategier; Levers of Control; Ekonomistyrning; Hållbarhet;

    Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Ett särdrag som lyfts fram i hittillsvarande forskning,om relationen mellan ekonomistyrning och hållbarhet, är att den särskilt har fokus på hur företagbör utforma och använda ekonomistyrning för hållbarhet. Det är därför angeläget attstudera hur företag väljer att använda ekonomistyrning med fokus på hållbarhetsfrågor. LÄS MER