Sökning: "Reflektion slöjd"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Reflektion slöjd.

 1. 1. Uttryck som didaktiska verktyg : undervisningsdesign kring tolkning av uttryck

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elisabet Jagell; [2019]
  Nyckelord :expression; didactics; reflection; craft; art; crafts; meta-language; Levande Verkstad; art pedagogy; uttryck; didaktik; reflektion; slöjd; bild; hantverk; metaspråk; Levande Verkstad; konstpedagogik;

  Sammanfattning : The research examines pedagogical approaches to work on interpreting expressions in a developed educational organisation. The essay contains two analyses: A re-analysis of a previous study (study 1) where two art educators in a museum art program were interviewed and a new empirical study with two art educators from Levande Verkstad (study 2). LÄS MER

 2. 2. Elevernas dokumentation av den egna arbetsprocessen i slöjdämnet ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Andreas Krüger; [2019]
  Nyckelord :bedömning; dokumentation; dokumentera; elev; grundskola; centralt innehåll; Lgr11; ord och bild; reflektion; slöjd; slöjdlärare; slöjdämnet; undervisning; återkoppling; summativ; formativ;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ur lärarnas perspektiv undersöka elevernas dokumentation av den egna arbetsprocessen i slöjd och hur dessa lärare använder denna dokumentation i bedömningen. Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer med några svenska slöjdlärare. LÄS MER

 3. 3. Lärande I Slöjden : Med fokus på reflektion och loggböcker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Anton Nilsson; [2014]
  Nyckelord :lärande; slöjd; loggböcker;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker jag olika lärares syn på kunskap, lärande och reflektion. Ett fokus ligger på hur lärare som nyttjar loggböcker lär sina elever att reflektera i sitt slöjdande. Studien är byggd på fem lärarintervjuer. Deweys teorier om tänkandets utveckling och Lyons teorier om reflektion ligger till stor grund för studien. LÄS MER

 4. 4. Elevers dokumentation och reflektion av arbetsprocessen i textilslöjd : Hur visar elever sitt lärande i arbetsprocessen i textilslöjd?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Kristina Mauritzon; [2013]
  Nyckelord :logbook; diary; crafts; documentation; reflektion; loggbok; dagbok; slöjd. dokumentation; reflketion;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete har till syfte att undersöka lärares erfarenheter av hur elever dokumenterar och reflekterar över sin arbetsprocess och sitt färdiga slöjdföremål på textilslöjden i grundskolan. Den metod jag valt är den kvalitativa forskningsintervjun med öppna frågor för att få veta hur intervju personerna upplever att elever reflekterar och dokumenterar över sitt arbete. LÄS MER

 5. 5. Från slöjdprocess till arbetsprocesser - forskare och slöjdlärares syn på förändringen

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Annika Nohlberg Jildenmyr; Anne-Charlotte Tüll; [2012]
  Nyckelord :slöjd; slöjdprocessen; arbetsprocesser; lärprocesser; processarbete; läroplaner; kursplaner; analys; värdering; reflektion; förmågor; kommunicera lärande; ämneskunskaper i slöjd; teoretisera slöjd;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet har vi velat ta reda på skillnaden mellan slöjdprocessen och arbetsprocesserna, som det numera heter i den nya läroplanen, Lgr11. I stort kan vi tycka att den nya kursplanen i slöjd inte skiljer sig så väldigt mycket från Lpo94, men att fokus har ändrats från att i princip hänga upp hela slöjdens arbete kring slöjdprocessen mot en mer generellt syn på arbete i processform. LÄS MER