Sökning: "Reflektion socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden Reflektion socialt arbete.

 1. 1. Den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelser av första året i yrket.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Molly Nordangård; My Sjögren; [2021-02-26]
  Nyckelord :första året; novis till expert; nyutexaminerad sjuksköterska; transition; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier poängterar att den nyutexaminerade sjuksköterskan upplevsotillräcklig efter examen. Samtidigt ser vi i samhället höga förväntningar på hur hen bör prestera som legitimerad sjuksköterska och en massiv efterfrågan av kompetens, flexibilitet och intensivt arbete. LÄS MER

 2. 2. Tillgänglig lärmiljö- ett komplext landskap

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Katalina Gravert; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; Differentierad undervisning; Inkludering; Interaktion; Kommunikation; Ledarskap; Relationer; Socialt samspel; Tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Gravert, Katalina (2020). Tillgänglig lärmiljö- ett komplext landskap. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Karriärsidentitet och anställningsbarhet hos beteendevetare : Vem är jag och vem vill jag bli?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Birgitta Nordström; [2020]
  Nyckelord :beteendevetenskap; eget ansvar; flexibilitet; handlingskraft; reflektion; strategi; utbildning;

  Sammanfattning : I dagens samhälle kretsar en individs möjlighet att få och behålla ett arbete i många hänseenden kring begreppet anställningsbarhet. Hur anställningsbar och attraktiv en person är på arbetsmarknaden påverkas av såväl inre som yttre omständigheter. LÄS MER

 4. 4. Vi vet mer än vi kan tala om : Tyst kunskap i kommunal socialpsykiatri

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Johan Hjärne; Charlotte Ekfeldt; [2020]
  Nyckelord :tyst kunskap; definiera; överföra och värdera; explicit kunskap; fronesis;

  Sammanfattning : Tyst kunskap definieras oftast som abstrakt och svårdefinierbar eftersom den inte kan uttryckas på samma sätt som teoretisk kunskap, därav namnet ”tyst”. Likväl är den tysta kunskapen högt värderad inom de yrkeskategorier som arbetar i människobehandlande organisationer i direkt kontakt med klienter varje dag. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta med våld i nära relation : Faktorer som främjar personalutveckling och handledning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sandra Hansen; [2020]
  Nyckelord :handledning; kompetens; sekundärtraumatisering; socialarbetare; våld i nära relation;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att bidra till en ökad förståelse för betydelsen av professionell handledning i socialt arbete särskilt vad avser arbetet med klienter som drabbats av våld i nära relation. Ett antal semistrukturerade intervjuer genomfördes med socialarbetare med relevanta arbetserfarenheter inom området. LÄS MER