Sökning: "Reggiene Ramirez"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Reggiene Ramirez.

  1. 1. ARBETSTERAPI VID PALLIATIV VÅRD Litteraturstudie med kvalitativ ansats

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Reggiene Ramirez; Katarina Sjöberg; [2021-06-03]
    Nyckelord :Occupational therapy; palliative care; patients experience;

    Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är en behandlingsform för patienter med sjukdomar som inte går längre att bota med syfte att främja och öka livskvalitet, vilket möjliggörs med hjälp av ett multiprofessionellt team, där bland arbetsterapeuter är inkopplade. En kunskapsgap har identifierats eftersom det saknas tillräckligt mycket forskning om palliativa patienters upplevelser av arbetsterapi och arbetsterapeutiska metoder, samt okunskap kring arbetsterapi vid den palliativa vården bland blivande arbetsterapeuter. LÄS MER