Sökning: "Reggio Emilia"

Visar resultat 1 - 5 av 363 uppsatser innehållade orden Reggio Emilia.

 1. 1. Skapande ska få vara en stor del av barns sätt att erövra kunskap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jessica Johansson; Karin Wångdahl; [2021-04-14]
  Nyckelord :förskola; tillgänglig lärmiljö; estetiska processer; ateljé; Reggio Emilia;

  Sammanfattning : I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) skrivs det fram att estetiska uttrycksformer både ska vara ett innehåll och metod, samt att utbildningen ska utformas och anpassas för att alla barn ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Utifrån våra blivande roller som specialpedagoger väcktes frågan kring hur tillgänglig ateljén som lärmiljö är för barn i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Reggio Emilia - Huvudinspirationen försvenska förskolor? : En fenomenografisk intervjustudie om fenomenet Reggio Emiliainspirerat arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Anneli Andersson; Lillian Svensson; [2021]
  Nyckelord :fenomenografi; förskola; kunskapskultur; praktikgemenskap; Reggio Emilia inspirerat arbetssätt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka och analysera pedagogers uppfattningar om fenomenet ReggioEmilia inspirerat arbetssätt med utgångspunkt i semistrukturerade kvalitativa intervjuer med sjuolika pedagoger som arbetar Reggio Emilia inspirerat. Metoden är fenomenografisk och ianalys användes också begreppen kunskapskultur och praktikgemenskap för att bidra till endjupare förståelse av resultatet. LÄS MER

 3. 3. Den pedagogiska inomhusmiljön i förskolan och dess betydelse : Med utgångspunkt i Reggio Emilia pedagogiken

  M1-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Elinore Einarsson; Sara Ludvigsson; [2021]
  Nyckelord :Material; Pedagogical indoor environment; Reggio Emilia; Sociocultural perspective; Material; Pedagogiska inomhusmiljön; Reggio Emilia; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa hur förskollärare, barnskötare och övrig personalser på den pedagogiska inomhusmiljön i förskolan samt hur de tänker att deskulle vilja och strävar efter att forma inomhusmiljön. Studien utgår från ettsociokulturellt perspektiv, där kvalitativa intervjuer har genomförts med förskolepersonal för att få reda på deras tolkningar av den pedagogiska inomhusmiljön. LÄS MER

 4. 4. Pedagogisk dokumentation : - En systematisk litteraturstudie med fokus på kommunikation mellan barn och pedagoger samt barns delaktighet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nicole Kaneteg; Joanna Alkemyr; [2020]
  Nyckelord :Pedagogical documentation; participation; communication; ethical issue; systematic literature study; Pedagogisk dokumentation; Reggio Emilia; delaktighet; kommunikation; etiska dilemman; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vad tidigare forskning har kommit fram till vad gäller möjligheter och begränsningar i arbetet med pedagogisk dokumentation i förhållande till kommunikation mellan barn och pedagoger och barns delaktighet. Syftet var även att synliggöra vilka etiska dilemman som uppstår, kopplat till barns delaktighet och kommunikationen mellan barn och pedagoger. LÄS MER

 5. 5. Spontant eller planerat för kreativitetens skull? : En vetenskaplig essä om barns skapande och pedagogiska förhållningssätt i ateljén

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ann Nyström; [2020]
  Nyckelord :Kreativitet; skapande; undervisning; lek; Reggio Emilia; den tredje pedagogen; hantverkspedagogik; estetiska lärprocesser;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om barns kreativa skapande i ateljén och hur vi kan förstå och förhålla oss till kreativitet som fenomen och begrepp i en förskolekontext. Den gestaltande delen beskriver en situation som belyser barns olika sätt att närma sig skapande verksamhet och svårigheten att välja ett pedagogiskt förhållningssätt som passar hela gruppen. LÄS MER