Sökning: "Reggio Emilia"

Visar resultat 1 - 5 av 361 uppsatser innehållade orden Reggio Emilia.

 1. 1. Reggio Emilia - Huvudinspirationen försvenska förskolor? : En fenomenografisk intervjustudie om fenomenet Reggio Emiliainspirerat arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Anneli Andersson; Lillian Svensson; [2021]
  Nyckelord :fenomenografi; förskola; kunskapskultur; praktikgemenskap; Reggio Emilia inspirerat arbetssätt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka och analysera pedagogers uppfattningar om fenomenet ReggioEmilia inspirerat arbetssätt med utgångspunkt i semistrukturerade kvalitativa intervjuer med sjuolika pedagoger som arbetar Reggio Emilia inspirerat. Metoden är fenomenografisk och ianalys användes också begreppen kunskapskultur och praktikgemenskap för att bidra till endjupare förståelse av resultatet. LÄS MER

 2. 2. Pedagogisk dokumentation : - En systematisk litteraturstudie med fokus på kommunikation mellan barn och pedagoger samt barns delaktighet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nicole Kaneteg; Joanna Alkemyr; [2020]
  Nyckelord :Pedagogical documentation; participation; communication; ethical issue; systematic literature study; Pedagogisk dokumentation; Reggio Emilia; delaktighet; kommunikation; etiska dilemman; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vad tidigare forskning har kommit fram till vad gäller möjligheter och begränsningar i arbetet med pedagogisk dokumentation i förhållande till kommunikation mellan barn och pedagoger och barns delaktighet. Syftet var även att synliggöra vilka etiska dilemman som uppstår, kopplat till barns delaktighet och kommunikationen mellan barn och pedagoger. LÄS MER

 3. 3. Spontant eller planerat för kreativitetens skull? : En vetenskaplig essä om barns skapande och pedagogiska förhållningssätt i ateljén

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ann Nyström; [2020]
  Nyckelord :Kreativitet; skapande; undervisning; lek; Reggio Emilia; den tredje pedagogen; hantverkspedagogik; estetiska lärprocesser;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om barns kreativa skapande i ateljén och hur vi kan förstå och förhålla oss till kreativitet som fenomen och begrepp i en förskolekontext. Den gestaltande delen beskriver en situation som belyser barns olika sätt att närma sig skapande verksamhet och svårigheten att välja ett pedagogiskt förhållningssätt som passar hela gruppen. LÄS MER

 4. 4. ”De vill att vi läser för dem mest hela tiden” : En kvalitativ studie om hur förskollärarna beskriver förskolans läsmiljö

  M1-uppsats, Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Linnéa Lundell; Åsa Fransson; [2020]
  Nyckelord :Läsmiljö; Förskola; Förskollärare; Reggio Emilia; Tillgänglighet; Böcker; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : I tidigare forskning har förskolans läsmiljö främst undersökts genom studier av barns perspektiv och genom observationer. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur förskollärare beskriver läsmiljön i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Från cylinderblock till kottar och limpistol : En litteraturstudie om barns delaktighet och inflytande inom Montessoripedagogiken, Waldorfpedagogiken och Reggio Emilia filosofins miljö och material

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malin Andrén; Hanna Lilja; [2020]
  Nyckelord :participation; influence; Montessori; Waldorf pedagogy; Reggio Emilia philosophy; preschool; material; environment; delaktighet; inflytande; Montessori; Waldorf; Reggio Emilia filosofin;

  Sammanfattning : All Sweden´s preschools are part of the schoolsystem and, according to the School Act, must follow the Curriculum for Preschool: Lpfö18 (2018), whether they are independent, municipal or have different orientations. However, the curriculum does not contain specific goals about what the children should have achieved at a certain age or what knowledge they should have developed during their time in preschool but should be seen as a basis for planning the activities. LÄS MER