Sökning: "Regina Löfgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Regina Löfgren.

  1. 1. Övergångsprocessen mellan förskola och förskoleklass ur ett specialpedagogiskt perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

    Författare :Regina Löfgren; Sara Karlsson; [2022]
    Nyckelord :Övergångsprocess; förskola; förskoleklass. specialpedagog;

    Sammanfattning : Abstrakt Att gå från att vara ett förskolebarn till att bli ett förskoleklassbarn kan ses som ett naturligt steg för barnet. Det kan vara en omvälvande upplevelse att få möta allt det nya och okända. Att främja en gynnsam övergång för barnet är viktig för barnets framtida utveckling och hälsa. LÄS MER