Sökning: "Regina Lindberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Regina Lindberg.

 1. 1. Fenomenet Göteborgsanda, vad är det?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Axel Ideström Lindgren; Victor Lindberg; Regina Ankarcrona; [2011]
  Nyckelord :nätverk; strategiska samarbeten; destinationsutveckling; destinationsmarknadsföring; evenemang; lokala samarbeten; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa det arbete som sker i Göteborg med att utveckla staden som destination. Då mycket av den forskning som bedrivs inom destinationsutveckling beskriver vikten av samarbete för att lyckas med detta, har vi valt att titta närmare på Göteborg & Co´s arbete vars uppgift och syfte är att genom marknadsföring etablera och stärka Göteborg som destination i Europa samt verka för att främja det lokala näringslivet. LÄS MER

 2. 2. Hur rör sig polisens tjänstehundar? : en pilotstudie gällande tjänstehundars rörelsesymmetri mätt med tryckmätningsmatta

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Regina Lindberg; [2011]
  Nyckelord :tryckmätningsmatta; rehabilitering; rörelseanalys; hältutredning; polis; tjänstehund;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrundDet är i Sverige svårt att tillgodose behovet av cirka 450 tjänstehundar och gällande hälsa är uppfattningen bland användarna att hundarnas fysiska hållbarhet blivit sämre. Med hänsyn till att det lider brist på tjänstehundar och att de tas ur tjänst tidigare än önskat vore det av stort värde att kunna förlänga en polishunds tjänstgöringstid. LÄS MER

 3. 3. Offer, problem eller avhoppare? : Om tre tidningars gestaltning av Sven Otto Littorins avgång

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Olof Lindberg; [2010]
  Nyckelord :Framing; Gestaltning; Robert M. Entman; Sven Otto Littorin; Journalistik;

  Sammanfattning : Det sägs att den moderna politiken är medierad, och blir det allt mer. De flesta medborgare nås bara av politiska budskap och bilder via olika mediekanaler. Därför är betydelsen av hur de gestaltas av stor betydelse. LÄS MER