Sökning: "Region Örebro län"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Region Örebro län.

 1. 1. Segregation i Region Örebro län -En studie av regionala segregationsmönster

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anton Axner; [2019]
  Nyckelord :Segregation; boendesegregation; grannskapseffekter; Region Örebro län; regional segregation; segregationsmönster;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar undersöka den socioekonomiska boendesegregationens utifrån faktorerna Medianinkomst, Utrikes födda, Högstadieutbildning 9år samt Högskoleutbildning 3 år eller längre löst byggt på en metod av rumslig analys. Detta har gjorts utifrån ett geografiskt perspektiv där mönster och samband mellan de fyra tidigare nämnda faktorerna har gjorts utifrån och mellan årtalen 2012 samt 2016. LÄS MER

 2. 2. Användning av fluorokinoloner vid behandling av akut cystit inom sjukhusvården i Region Örebro län : - Strukturerad journalgenomgång av vårdtillfällen med akut cystit vid fyra kliniker

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Magnus Klinteskog; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: antibiotikaresistens är ett växande problem inom sjukvården och att följa riktlinjer gällande förskrivning av antibiotika är viktigt för att minska resistensproblematiken. Nya rekommendationer gällande behandling av akut cystit har publicerats av Läkemedelsverket och fluorokinoloner nämns inte som ett alternativ vid behandlingen. LÄS MER

 3. 3. Användning av immunterapi i klinisk praxis: en retrospektiv kohortstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Louisa Gallouze; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Immunterapi har blivit godkändför behandling av olika cancertyper baserat på randomiserade kliniska studier med strikta inklusions-och exklusionskriterier. Dessa randomiserade studiers resultat avspeglar endast behandlingen med immunterapi hos en selekterad grupp patienter. LÄS MER

 4. 4. VRE-utbrottet i Örebro 2018 –en analys av effekter och framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Sofia Löfberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Under våren 2018 smittades 31 patienter med samma VRE-stam på universitetssjukhuset i Örebro. Indexpatienten var känd VRE-bärare och hade flyttats till Örebro från vård i Stockholmsområdet. Smittan spreds framförallt på vårdavdelning 83 och 93 och varade från upptäckt i februari till augusti 2018. LÄS MER

 5. 5. Kvantifiering av anti-A och anti-B immunoglobuliner hos universalblodgivare inom blodgrupp O

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Amanda Grahn; [2019]
  Nyckelord :ABO-systemet; hemagglutinin; antikroppstitrering; gelkortsteknik; plasmadonator;

  Sammanfattning : Bakgrund: Individer i ABO-systemets grupp O saknar antigen A och B på de rödablodkropparna, vilket medför att blodet kan transfunderas över blodgruppsgränserna.Förekomsten av anti-A och anti-B-antikroppar, så kallade hemagglutininer, i grupp Oplasmanförsvårar dock transfusion av blodkomponenter innehållandes plasma, eftersomdessa kan orsaka en hemolytisk reaktion där mottagarens röda blodkroppar förstörs. LÄS MER