Sökning: "Regional klimatpolitik"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Regional klimatpolitik.

 1. 1. Lokala koldioxidbudgetar som verktyg i klimatomställningen- en idés resa i lokal och regional klimatpolitik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Elin Gunnarsson; [2022-01-31]
  Nyckelord :Lokala koldioxidbudgetar; Översättningsteori; Klimatomställning; Lokal klimatpolitik; Regional klimatpolitik;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka lokala koldioxidbudgetars användning och roll i lokal och regional klimatpolitik. Genom att begreppsliggöra idéns resa i de analyserade organisationerna och viktiga faktorer i hur detta sker kan också verktygets betydelse i den lokala kontexten blottläggas. LÄS MER

 2. 2. Rättvis omställning : En narrativ studie om Norrlands industriomvandling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Maja Renntun; Emma Nord; [2022]
  Nyckelord :Just transition; climate transformation; climate goals; European green deal; industrial transformation; justice claims; narrative; policies; national climate policy; regional development; local responsibility; Rättvis omställning; klimatomställning; klimatmål; EU:s gröna giv; industriomvandling; rättviseanspråk; narrativ; policys; nationell klimatpolitik; regional utveckling; kommunalt ansvar;

  Sammanfattning : För att stödja regioner och industrier att minska växthusgasutsläppen och nå Europeiska unionens mål om klimatneutralitet till år 2050 har EU tagit fram färdplanen “Den gröna given” och fonden för en rättvis omställning (FRO). FRO syftar till att minska negativa socioekonomiska konsekvenser som följer av omställningen mot mindre kolintensiva processer i sårbara regioner och industrier. LÄS MER

 3. 3. Politik eller Säkerhet? : Hur Säkerhetsrådet ramar in klimatfrågan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jakob Sundin; [2018]
  Nyckelord :securitization; securitisation; securitised; securitized; securitizing; securitising; climate; change; environment; environmental; security; council; united; nations; un; unsc; framing; frames; frame; säkerhetisering; säkerhetiseringsteori; säkerhetiseringsteorin; säkerhet; säkerhetsrådet; fn; förenta; nationerna; inramning; ramar; politisering; politik; parisavtalet; agenda; 2030; klimatfrågan; klimatförändringar; klimathot; klimathotet; klimatpolitik; klimatproblem; miljöproblem; miljöfrågan; miljöförändringar; miljöpolitik;

  Sammanfattning : Många frågor har gått från att inte handla om politik till att bli politiserade, men det finns ytterligare ett steg – när en fråga blir så brådskande och hotande att den anses vara för viktig för att lämnas åt politiker, så har den blivit säkerhetiserad. En av de mest debatterade frågorna på senare år har varit klimatförändringar, särskilt efter Agenda 2030 och Parisavtalet antogs. LÄS MER

 4. 4. Framtidens påverkan på transport- och hanteringskostnader vid försörjning av skogsbränsle till kraftvärmeverk

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Johan Rowell; [2015]
  Nyckelord :skogsbränsle; transporter; råvaruanskaffning; bioenergi och framtidsscenarier; forest fuel; transportation; supply; biofuel and scenarios;

  Sammanfattning : Vattenfall planerar att år 2020 bygga ett nytt kraftvärmeverk i Uppsala. Bränsleförbrukningen planeras att årligen uppgå till 650 GWh skogsbränsle. Tre realistiska alternativ för försörjning av skogsbränsle identifierades: 1. Lokala direktköp med lastbil från skogsbilväg direkt till anläggning, 2. LÄS MER