Sökning: "Regional utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 486 uppsatser innehållade orden Regional utveckling.

 1. 1. Kriterier för ett attraktivt resecentrum till stöd för ett hållbart resande : En förstudie om östra delen av Luleå centrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sandra Dany; [2022]
  Nyckelord :Travel center; Sustainable transport; Traffic planning; Public transport; Winter; Resecentrum; Hållbara transporter; Trafikplanering; Kollektivtrafik; Vinter;

  Sammanfattning : För att främja hållbar utveckling är regeringens strategi att ha tillgängliga stadsmiljöer där hållbara transporter prioriteras. Det kräver en god samhällsplanering och transportsystemets uppbyggnad får en väsentlig uppgift att substituera bilanvändandet mot miljövänligare alternativ. LÄS MER

 2. 2. Rättvis omställning : En narrativ studie om Norrlands industriomvandling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Maja Renntun; Emma Nord; [2022]
  Nyckelord :Just transition; climate transformation; climate goals; European green deal; industrial transformation; justice claims; narrative; policies; national climate policy; regional development; local responsibility; Rättvis omställning; klimatomställning; klimatmål; EU:s gröna giv; industriomvandling; rättviseanspråk; narrativ; policys; nationell klimatpolitik; regional utveckling; kommunalt ansvar;

  Sammanfattning : För att stödja regioner och industrier att minska växthusgasutsläppen och nå Europeiska unionens mål om klimatneutralitet till år 2050 har EU tagit fram färdplanen “Den gröna given” och fonden för en rättvis omställning (FRO). FRO syftar till att minska negativa socioekonomiska konsekvenser som följer av omställningen mot mindre kolintensiva processer i sårbara regioner och industrier. LÄS MER

 3. 3. Sammanhållningspolitik, regional utveckling och europeisering : En kvalitativ fallstudie om Europeiska regionala utvecklingsfonden och dess påverkan på Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Kajsa Jarl; [2022]
  Nyckelord :EU; sammanhållningspolitik; Europeiska regionala utvecklingsfonden; ERUF; europeisk integration; regional utveckling; regional utvecklingsstrategi; Västra Götaland;

  Sammanfattning : As the main operational tool of the EU Cohesion Policy, the European Regional Development Fund (ERDF) aims to invest in regional development initiatives at the regional administrative level in the member states. Hence, governed by European legal regulations, the ERDF tend to initiate policy change and policy adaptionconcerning regional development policies on the regional administrative level. LÄS MER

 4. 4. Jämförande analys av åtgärder vid kapacitetsbrist i kraftledningar

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Daniel Dahlstrand; [2022]
  Nyckelord :Power systems; transmission line; capacity shortage; overload; flexibility; dynamic line rating; approximation; Elkraft; kraftledning; kapacitetsbrist; överlast; flexibilitet; dynamisk ledningskapacitet; uppskattning;

  Sammanfattning : Marknadsanalyser gjorda av Svenska kraftnät visar att elenergianvändningen i Sverige kommer att öka. Denna utveckling drivs på av bland annat omställningen till elektriska transporter och kan potentiellt leda till kapacitetsbrist i ledningar inom transmissions- och regionnät, framför allt i storstadsområden. LÄS MER

 5. 5. Logistik för textilavfall inom Röda Korset : En analys av ekonomiska och miljömässiga aspekter

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Siri Ranung; [2022]
  Nyckelord :Textile management; re-use; cost-benefit analysis; material recycling; textile waste; Textil; återanvändning; materialåtervinning; avfall; kostnads-nyttoanalys; logistik;

  Sammanfattning : Varje år slänger svenskar nära 6 kg textil direkt i sitt restavfall, varav 60 procent ofta är i skick att fortsätta användas. I ett resursintensivt samhälle med alltmer sinande resurser är åtgärder för att minska textilkonsumtionen avgörande. LÄS MER