Sökning: "Regionalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet Regionalisering.

 1. 1. Regionalisering och demokrati – förutsättningar för ansvarsutkrävande inom regional utveckling och kollektivtrafik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Anna Johansson; [2019-06-26]
  Nyckelord :Regionalisering; Demokrati; Ansvarsutkrävande; Governance; Regional utveckling; Kollektivtrafik; Västra Götalandsregionen;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur förutsättningarna för ansvarsutkrävande inom ett governancedominerat politikområde påverkas av en decentralisering till en regional självstyrande nivå. Undersökningen sker genom en jämförelse mellan det politiska arbetet inom sektorerna utvecklingspolitik och kollektivtrafikpolitik i Västra Götalandsregionen. LÄS MER

 2. 2. Regionala skillnader i nyckelbiotopers biodiversitet : med avseende på mängd död ved och artantal

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Eric Lundqvist; Britta Sterner; [2019]
  Nyckelord :skogshistoria; ; signalart; rödlistad signalart; biodiversitet; regionalisering;

  Sammanfattning : Den svenska skogen har genomgått en stor förändring de senaste århundradena av en markanvändning som startade tidigare och var mer intensiv i södra Sverige än i norra. De skogar som tidigare var naturliga och variationsrika är nu omvandlade till enskiktade produktionsskogar. LÄS MER

 3. 3. Regionalisering i Sverige : Varför drog regeringen tillbaks sitt förslag om storregioner?

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Frisén; [2019]
  Nyckelord :Regionalisering; Indelningskommittén; regionutredningen; storregioner;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att besvara frågan om varför regeringen drog tillbaka sitt förslag om att införa storregioner. Utifrån detta har jag formulerat en forskningsfråga: Varför ändrade regeringen direktiven för indelningskommittén?Jag har genom processpårning med hjälp av dagordningsteorin analyserat händelseförloppet som ledde fram till regeringens beslut. LÄS MER

 4. 4. REGIONERNAS EUROPA - EU:s regionalpolitik och dess påverkan på Sveriges regionalpolitik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olivia Määttä; [2017-04-12]
  Nyckelord :Regional policy; europeanization; regionalization; multi-level governance; regionalpolitik; europeisering; regionalisering; flernivåstyre;

  Sammanfattning : The EU regional policy is one of the largest policy areas today, and is the main investment policy in the European Union (EU). The regional policy was developed in the 1990’s to address social and economic inequality within the member states. LÄS MER

 5. 5. Öresundsregionen : Om trafiken, orden och den regionala staden

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Christofer Ingemansson; [2017]
  Nyckelord :Öresundsregionen; trafikplanering; normer; tankefigurer; regionalisering; nyregionalism;

  Sammanfattning : Denna studie tar sin utgångspunkt i den relativt enkla frågan om vad en region egentligen är och hur bilden av regioner befästs och reproduceras. Då Öresundsregionen i mångt och mycket är uppbyggd och beroende av de trafiksystem som säkerställer ett pendlings- och fraktflöde över sundet innehar även de olika Öresundsregionala trafikprojekten en inverkan på hur regionen befästs i människors medvetanden och deras regionala identitet. LÄS MER