Sökning: "Regionaliseringsprocesser"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Regionaliseringsprocesser.

 1. 1. Den uteblivna regionaliseringen : En studie av den politiska process som resulterade i att förhandlingarna om storregioner avslutades

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Wärmark; [2017]
  Nyckelord :Regionreform; Storregioner; Regionaliseringsprocesser; Flernivåstyrning; Landsting; Län; Svensk politik; Politiska partier; SKL; Idéanalys;

  Sammanfattning : Den regionala nivåns gränser och funktion har återkommande debatterats sedan mitten på förra seklet. Efter regeringsskiftet 2014 påbörjade den rödgröna regeringen arbetet med en ny läns- och landstingsindelning. LÄS MER

 2. 2. Civilsamhällets regionala förutsättningar som samhällsaktör : Institutionalisering av en ny samhällsroll?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Johannes Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Civilsamhället; ideella organisationer; överenskommelsen; samhällsroll; välfärd; röst; service; institutionalisering.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilken symbolisk bild som framhävs av det regionala civilsamhällets samtida roll som aktör på samhällsarenan, och undersöker detta ur ett institutionaliseringsperspektiv. I bakgrund av utvecklingarna med governance, kommersialisering i offentliga policyområden och nedmontering av välfärdsstater har det skapats utmaningar för civilsamhällets organisationer rörande utvecklingen av deras samhällsroll. LÄS MER

 3. 3. Regional transportutveckling och lokal påverkan : En studie av ideal kopplade till järnvägen, stationsplacering samt regional tillhörighet i Hamar, Norge.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Emil Ödegaard Jacobsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka regionaliseringsprocesser som innehåller infrastrukturutbyggnader, och se hur dessa påverkar mindre städer. Studien utgår från teorier om stadsbyggnadsideal, utarbetade av Krister Olsson och Tigran Haas (2013), teorier om regional utveckling (dromoregioner), platsidentitet, post-politik samt David Harveys indelning i absoluta, relativa och relationella rum. LÄS MER