Sökning: "Registered Nurse"

Visar resultat 1 - 5 av 287 uppsatser innehållade orden Registered Nurse.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress och dess konsekvenser : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Aziza Niazi; Sima Zaher; [2021]
  Nyckelord :Arbetsbelastning; Arbetsrelaterad stress; copingstrategi; omvårdnad; patientsäkerhet; sjuksköterskor; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En legitimerad sjuksköterska har ett specifikt ansvar och kompetensområde kring omvårdnad. Kvalitén av omvårdnaden kan påverkas av arbetsrelaterad stress och därmed är det av vikt att belysa sjuksköterskors upplevelser av detta. LÄS MER

 2. 2. An exploration of how persons with psychiatric diagnoses experience care as a patient within general health care : A literature review

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Charita Songcome Berglund; Stephanie Buenaflor Granada; [2021]
  Nyckelord :general health care; mental health; nursing; patient experience; person-centered care; psychiatric diagnoses; allmän sjukvård; omvårdnad; patientupplevelse; personcentrerad vård; psykiatriska diagnoser; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Background: Statistics reveal that approximately 10.7% of the global population have mental health disorders. In Sweden, 14% of persons with psychiatric diagnoses have had direct contact with a registered nurse. LÄS MER

 3. 3. En kartläggning av effekten av olika distraktionsmetoder för att minska smärta vid venpunktion på barn 6-12 år : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Alice Gillström; Olivia Lundberg; [2021]
  Nyckelord :anxiety; child; distraction methods; pain management; phlebotomy; barn; distraktionsmetoder; smärthantering; venpunktion; ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som grundutbildad sjuksköterska kan du möta barn inom olika verksamheter utanför den typiska barnsjukvården. Venpunktion är en smärtsam procedur och ett vanligt förekommande moment i sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Det rättspsykiatriska vårdandet : Litteraturstudie om patientens upplevelse av rättpsykiatrisk vård

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Nathalie Beckvid; Amanda Winberg; [2021]
  Nyckelord :Forensic psychiatry; nurse; participation; experience; safety; Delaktighet; patientupplevelser; rättspsykiatri; sjuksköterska; trygghet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rättspsykiatrisk slutenvård är en komplex vårdform där dengrundutbildade sjuksköterskans uppgift, förutom att ge god omvårdnad och stöd,är att vakta, förvara och skydda patienter som är överlämnade av domstol enligtsvensk lag. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att få en förståelse över hurpatienterna upplever den rättspsykiatriska vården och vilken betydelse relationeroch miljö har för rehabilitering. LÄS MER

 5. 5. Personcentrerad omvårdnad i en vårdmiljö bestående av enkelsalar och flerbäddssalar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanne Bengtsson; Linda Brorsson; [2021]
  Nyckelord :environment; nurses’ experiences; person centered care; shared room; single room; enkelsal; flerbäddssal; personcentrerad omvårdnad; sjuksköterskors erfarenhet; vårdmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Egenskaperna i en vårdmiljö påverkar patienterna som vårdas i den och ärdärför något som sjuksköterskan måste reflektera över. För att kunna erbjuda enhögkvalitativ personcentrerad vård behöver sjuksköterskors tidigare erfarenheteravseende vård i de olika salstyperna belysas. LÄS MER