Sökning: "Reglering"

Visar resultat 1 - 5 av 2148 uppsatser innehållade ordet Reglering.

 1. 1. Fastighetsföretagens val mellan K2 och K3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Ahlenbäck; Johanna Hörberg; [2023-01-16]
  Nyckelord :Reglering; redovisningsval; K2; K3; avskrivning; soliditet; regelverk; fastighetsföretag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Studien ämnar att undersöka hur stor andel fastighetsföretag som väljer att frivilligt tillämpa det principbaserade K3-regelverket i stället för det regelbaserade K2-regelverket. Vidare undersöker studien hur de fastighetsföretag som frivilligt väljer K3 påverkas av detta val. LÄS MER

 2. 2. Franchisetagares frihet att bedriva näringsverksamhet : Ett avtalsrättsligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Linn Stahre Friberg; [2023]
  Nyckelord :Freedom to conduct a business; freedom of contract; franchisee; franchisor; Franchise; franchising; näringsfrihet; avtalsfrihet; marknadstillträde;

  Sammanfattning : Franchisetagares underlägsna ställning gentemot franchisegivare är ett ämne som varit föremål för diskussion under de senaste decennierna. Franchising är en affärsmodell som förenklat kan beskrivas som en samarbetsform mellan näringsidkare där franchisetagare, mot ersättning, får nyttja ett av franchisegivaren etablerat och beprövat affärskoncept. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsrapportering : I relation till mål 13 i Agenda 2030

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maja Sundelin; [2023]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; hållbarhet; Agenda 2030; mål 13;

  Sammanfattning : Ett av miljörättens största dilemman är att uppnå hållbar utveckling. FN:s handlingsplan Agenda 2030 är med sina 17 globala mål vägledande på området. Att utföra hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportera om sin påverkan på miljön är ett sätt för företag att bidra till uppfyllelsen av miljömålen i Agenda 2030. LÄS MER

 4. 4. Psykosociala aspekter och dess relation till fysisk aktivitet och stillasittande hos personer med fysiskt inaktiva arbeten : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Felicia Carlsten-Gabrielsson; Mi Skoglund; [2023]
  Nyckelord :Physical activity; sedentary behaviour; motivation; perceived stress; physical inactive professions;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet förbättrar psykiskt och fysiskt välmående. Fysisk inaktivitet och stillasittande är ett växande samhällsproblem där fysiskt inaktiva arbeten är vanliga. Ett annat samhällsproblem är stressrelaterade besvär. LÄS MER

 5. 5. Positiv särbehandling i svensk rätt - Granskad i ljuset av EU-rätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Erica Dahlskog; Mia Lindbäck; [2023]
  Nyckelord :Positiv särbehandling; Diskrimineringsundantag; Likabehandling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett aktivt jämställdhetsarbete i Sverige är någonting som är ytterst aktuellt i samhället i stort idag, som har varit aktuellt tidigare och som är aktuellt fram till dess att jämställdhet är uppnått. I det samhälleliga jämställdhetsfrämjande arbetet innehar arbetsmarknaden en betydande roll för hur normstrukturen vad gäller exempelvis könsfördelning och därmed även hur maktbalansen könen emellan ser ut. LÄS MER