Sökning: "Regressionsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 1631 uppsatser innehållade ordet Regressionsanalys.

 1. 1. The relationship between change in form of government and economic growth after the end of the Cold War: a panel data regression analysis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Goran Ekmekci; Nils Karlsson; [2022-02-15]
  Nyckelord :democracy; autocracy; economic growth; GDP per capita;

  Sammanfattning : This study aims to examine the relationship between the form of government and economic growth in the post-Cold War period. This is done with a panel data analysis, containing cross-sectional units of 145 countries with a time period ranging from 1995 to 2018. LÄS MER

 2. 2. NÄRVARONS MILJÖPOLITIK En kvantitativ studie om sambandet mellan andelen kvinnor i kommunfullmäktige och kommunens miljöarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alicia Näslin; [2022-02-08]
  Nyckelord :Närvarons politik; Representation; Kommunalt miljöarbete; Kvinnointresse; Miljöpolicy;

  Sammanfattning : Sveriges kommuner har kommit olika långt i sitt miljöarbete, vilket kan ses som problematiskt då en stor del av miljöarbetet kräver lokala lösningar. I denna studie applicerar jag närvarons politik på en kommunal nivå för att analysera om andelen kvinnor påverkar det kommunala arbetet med miljön. LÄS MER

 3. 3. Har Carharts fyrfaktormodell en högre förklaringsgrad än Fama-Frenchs trefaktormodell? : En kvantitativ studie som utvärderar Carharts fyrfaktormodell och Fama-Frenchs trefaktormodell på den svenska aktiemarknaden.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Marsa Teklay Zeray; [2022]
  Nyckelord :Carhart four-factor model; Fama-French three-factor model; Swedish stock market; Degree of explanation; Adjusted R-square; Portfolio return; Risk; Carhart fyrfaktormodell; Fama-French trefaktormodell; Svenska aktiemarknaden; Förklaringsgrad; Justerad R-kvadrat; Portföljavkastning; Risk;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att analysera och utvärdera Carharts fyrfaktormodells och Fama- Frenchs trefaktormodells prestanda vid portföljavkastning på den svenska aktiemarknaden, under perioden 2011–2020. Teori: Denna studie grundar sig i den effektiva marknadshypotesen, Fama och Frenchs trefaktormodell samt Carharts fyrfaktormodell. LÄS MER

 4. 4. Upplevd kvalitet i boendemiljöer: Hur byggnadsestetik, grönområden och sociabilitet predicerar anknytning till ett bostadsområde

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tuva Lidgren; Sofia Boström; [2022]
  Nyckelord :neighborhood attachment; place attachment; building aesthetics; sociability; green areas; anknytning till bostadsområde; platsanknytning; grannskap; byggnadsestetik; sociabilitet; grönområden; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate certain components of neighborhoods and how they impact the residents’ level of attachment to the area in which they live. How individuals perceive building aesthetics, green areas and sociability in their neighborhood was examined using an established survey, namely the Perceived Residential Environment Quality survey. LÄS MER

 5. 5. Aktier eller kontanter? : Finansieringsmetodens påverkan på avkastning vid företagsförvärv.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonatan Wetterhorn; David Ewaldsson; [2022]
  Nyckelord :Abnormal avkastning; Aktier; Eventstudie; Finansieringsmetod; Företagsförvärv; Kontanter; Svenska aktiemarknaden.;

  Sammanfattning : Företagsförvärv kan vara en vital del i ett företags livscykel. Vilken finansieringsmetod företagen väljer vid förvärv utgör därför en betydande del av hur förvärvet utvecklas. Denna studie undersöker vilken påverkan valet av finansieringsmetod har på det förvärvande bolagets avkastning vid och runt dagen för företagsförvärv. LÄS MER