Sökning: "Regulatory Space"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Regulatory Space.

 1. 1. Tumör-associerade makrofagers inverkan vid juvertumörer hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Martin Kläschen; [2019]
  Nyckelord :tumör-associerade makrofager; TAM; makrofager; juvertumör; CMT; hund;

  Sammanfattning : Tumör-associerade makrofager (TAM) är makrofager som under påverkan av tumörceller polariseras mot ett stadie där de frisätter tillväxtfaktorer, cytokiner, kemokiner och enzymer som främjar tumörtillväxt, kärlnybildning, invasion och metastasering. Det har konstaterats att ett högre antal TAM i juvervävnad på hund är associerat med en sämre prognos jämfört med hundar med ett lägre antal TAM. LÄS MER

 2. 2. Skolbibliotekets skamvrå? En studie av skolbiblioteket som resurs i tjejers informationssökningar kring sexualitet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Agnes Kauranen; Matilda Lindhe Persson; [2018]
  Nyckelord :Library and information science; school library; sexuality; phenomenography; focus groups; regional behavior; Erving Goffman; Carol C. Kuhlthau; biblioteks- och informationsvetenskap; skolbibliotek; sexualitet; fenomenografi; fokusgrupper; regionbeteende; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This master’s thesis presents a review of high school girls’ experiences of how information seeking concerning sexuality is handled and given space in the school library. In Swedish high schools, sex education is integrated into a number of subject areas rather than taught as an independent subject. LÄS MER

 3. 3. Investor-State disputes - en inventering - En utredning av skyddet i bilaterala investeringsavtal och dess tvistelösningsmekanism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adam Loewenstein; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt en. EU law ; folkrätt en. public international law ; investeringsrätt en. foreign investment law ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den internationella investeringsrätten består av över 3000 BITs, ett antal sektoriella och regionala avtal, och ett fåtal multilaterala avtal. Tillsammans utgör de ett relativt komplext system där varje avtal måste tolkas individuellt. LÄS MER

 4. 4. Vad är en hållbar bank? : En kvalitativ studie om hur en mångtydig definition av begreppet hållbarhet påverkar banksektorn och dess aktörer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sofia Vestin; Chien Le; [2018]
  Nyckelord :Banks; sustainability; transaction costs; asymmetric information; opportunistic behaviour.; Banker; hållbarhet; transaktionskostnader; asymmetrisk information; opportunistiskt beteende.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns idag ett stort utbud av banker på den svenska marknaden och den allmänna diskussionen påvisar att intresset för att välja en hållbar bank ökar från samhället. I dagsläget har merparten av bankerna i det svenska samhället implementerat sin egen hållbarhetspolicy, med egna riktlinjer och kravställningar de skall följa, samt en beskrivning om vilka principer de sägs stå bakom. LÄS MER

 5. 5. Utvecklingen av svensk läkemedelsreklam för receptbelagda och receptfria läkemedel : Perioden från sekelskiftet år 1900 till nutid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Danijela Hagblom; [2018]
  Nyckelord :läkemedelsreklam; svensk läkemedelsreklam; marknadsföring; reklam; läkemedel; farmaci; läkemedelsindustri; etiska normer;

  Sammanfattning : Följande uppsats analyserar utvecklingen av läkemedelsreklam i Sverige under perioden från sekelskiftet 1900 till nutiden. Under denna period har läkemedelsreklam gått genom många förändringar. LÄS MER