Sökning: "Rehabiliteringsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Rehabiliteringsarbete.

 1. 1. En sjukdomskris blir hanterbar : En kvalitativ studie om hur individer som drabbats av hjärt-och hjärnsjukdomar tänker runt sin sjukdomshistoria och rehabilitering

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Charlotta Juhlin; [2017]
  Nyckelord :Coping; Crisis; Empowerment; Health promotion; Sense of coherence; Coping; Empowerment; Hälsopromotion; Kris; Känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Att drabbas av hjärt-eller hjärnsjukdomar i en ålder av 30 till 49 kan förändra livet radikalt. Tillvaron kan upplevas som kaotiskt, stressande och utmanande. Livet efter sjukdomen kan skapa fysiska och psykiska följdsjukdomar som behöver vårdas. LÄS MER

 2. 2. Hur kan rehabiliteringsarbete förbättras? : En studie av en kommuns rehabiliteringsarbete i syfte att kartlägga interna förbättringsmöjligheter.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Karin Eriksson; Kristina Törnkvist; [2017]
  Nyckelord :Rehabilitation; long-term sickness; rehabilitation policy; early return to work; the importance of social contact on return to work and cooperation.; Rehabilitering; långtidssjukskrivning; rehabiliteringspolicy; tidig återgång i arbete; den sociala kontaktens betydelse vid återgång i arbete och samverkan.;

  Sammanfattning : Examensarbetet utgår ifrån en kommun vars sjukfrånvarostatistik är bland de högsta i landet. Vi har fått möjlighet att undersöka i vilken grad kommunens chefer känner till och arbetar efter uppsatt policy i rehabiliteringsärenden, deras attityd gentemot denna samt om och i förekommande fall, vad de anses saknas i policyn. LÄS MER

 3. 3. Arbetslivsinriktad rehabilitering : Rehabiliteringsprocessen utifrån ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Anna Adamsson; Yvonne Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Vocational Rehabilitation; Approaching; Working Conditions; Participation; ERspecialist; Arbetslivsinriktad rehabilitering; Bemötande; Arbetsförhållanden; Delaktighet; ER-specialist;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har kraven på arbetet ökat och medarbetarna står till förfogande till organisationernas framgång. Arbetsmiljö kan idag upplevas som ett hett ämne och utifrån detta kan det även tyckas att rehabilitering kring återgång i arbete borde få ett större fokus. LÄS MER

 4. 4. Frisk med hästar - En interventionsstudie för att kartlägga erfarenheter hos kvinnor med stillasittande arbete kring friskvård och hästhantering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Moa Joelsson; [2016-08-16]
  Nyckelord :Friskvård; Ridning; Friskvårdsbidrag; Gruppintervju; Intervention;

  Sammanfattning : Ridning och hästhantering är en fritidssysselsättning för många människor och en av de mestpopulära sporterna i Sverige. Många talar om hur hästhantering är positivt för ledarskapsförmåganoch för att ”våga ta i”. LÄS MER

 5. 5. Sjukgymnasters upplevelse av rehabiliteringsplaner som en del i arbetet på strokeenhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sjukgymnastik; Uppsala universitet/Sjukgymnastik

  Författare :Eva Barck; Ewa Niemi-Andersson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka en grupp sjukgymnasters erfarenheter och upplevelser av att använda rehabiliteringsplaner för patienter på strokeenheter i Landstinget Gävleborg.Design och metod: Deskriptiv kvalitativ design. Semi-°©‐strukturerade intervjuer av fem sjukgymnaster. Kvalitativ innehållsanalys användes för databearbetning. LÄS MER