Sökning: "Rekrytering offentlig"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Rekrytering offentlig.

 1. 1. En kvalitativ studie om HR-konsulters upplevelse av kompetensbaserad rekrytering i Malmö stad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Liridona Murati; Lena Gustavsson; [2023]
  Nyckelord :Kompetensbaserad rekrytering; kompetens; rekrytering; offentlig sektor; recruitment; competence; public sector; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka fyra HR-konsulters erfa-renheter och upplevelser av att arbeta med kompetensbase-rad rekrytering i Malmö stad, vilket utförts genom en kvali-tativ studie i form av fyra enskilda semistrukturerade inter-vjuer. Dessa fyra intervjupersoner har utifrån erfarenheter och upplevelser definierat begreppet kompetensbaserad re-krytering, beskrivit upplevelsen av införandet, samt att ar-beta med kompetensbaserad rekrytering. LÄS MER

 2. 2. ALLA ÄR VÄL TREVLIGA PÅ ANSTÄLLNINGSINTERVJUER? : OM BESLUTSFATTANDE REKRYTERARES ERFARENHETER OCH UPPFATTNINGAR KRING DERAS REKRYTERINGSBESLUT

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sabinha Önnerlöv; Rebecca Tapper; [2022]
  Nyckelord :recruitment; selection of a candidate; decision-making; workgroup; rekrytering; val av kandidat; beslutsfattande; arbetsgrupp;

  Sammanfattning : Knowing which candidate is the perfect fit for your workplace is not as easy as it seems. Recruitment assessments are becoming more and more complex as organisations evolve and require more flexibility. LÄS MER

 3. 3. "Vilka vill jobba med detta i framtiden?" : En kvalitativ studie om hur offentlig verksamhet i Småland arbetar med att attrahera och behålla socialsekreterare.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Bettina Idberg Corr; Johanna Lindberg; Kevin Hammenstrand; [2022]
  Nyckelord :Attract; retain; social worker; public sector; municipalities; Småland; welfare; skill supply; challenges; recruitment; competence; Attrahera; behålla; socialsekreterare; offentlig verksamhet; kommuner; Småland; välfärd; kompetensförsörjning; utmaningar; rekrytering; kompetens;

  Sammanfattning : Titel: ”Vilka vill jobba med detta i framtiden?” En kvalitativ studie om hur offentlig verksamhet i Småland arbetar med att attrahera och behålla socialsekreterare. Författare: Bettina Idberg Corr, Johanna Lindberg, Kevin Hammenstrand Problemformulering:  · Hur arbetar offentlig verksamhet med att attrahera och behålla kompetens inom yrkesgruppen socialsekreterare? · Vilka möjligheter kan identifieras för att möta fortsatta utmaningar med att attrahera och behålla socialsekreterare? Syfte: Syftet med studien är att få en uppfattning om hur offentlig verksamhet arbetar med att attrahera och behålla socialsekreterare. LÄS MER

 4. 4. Ett ledarskap i tiden : rekryterares framställning av ledarskap i en nyliberal era

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Emmely Engström; Linda-Marie Byström; [2022]
  Nyckelord :Ledarskap; rekrytering; nyliberalism; socialkonstruktionism; hierarki och meritokrati;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur rekryterare konstruerar ledarskap i dagens nyliberala samhälle. Sex intervjuer genomfördes med rekryterare inom både offentlig och privat sektor. Den tematiska analysen resulterade i två huvudavsnitt: ett gott ledarskap och rekrytera på rätt grunder. LÄS MER

 5. 5. Den eviga strävan efter opartiskhet : En kvalitativ studie om rekryteringsprocesser inom offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Cecilia Ramsén; Maja Bergstrand; [2021]
  Nyckelord :Objectivity; subjectivity; HR; recruitment; public sector; Objektivitet; subjektivitet; HR; rekrytering; offentlig sektor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Balansen mellan objektivitet och subjektivitet i rekrytering- och urvalsprocesser har diskuterats inom forskningen i över hundra år. Vid offentliga rekryteringsförfaranden får vissa principer inte förbises, bland annat objektivitetsprincipen som innebär att iaktta saklighet och opartiskhet samt beakta allas likhet inför lagen. LÄS MER