Sökning: "Rektors ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Rektors ledarskap.

 1. 1. ATT LYCKAS MED FÖRSKOLEKLASS En studie av hur rektorer hanterar förskoleklassens utmaningar och möjligheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Annika Andréasson; [2019-02-18]
  Nyckelord :förskoleklass; rektor; pedagogiskt ledarskap; kvalitet; styrkedja;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att tydligare förstå rektors roll för att utveckla undervisningskvalitet i förskoleklassen och hur rektorer tänker kring kvalitetsutveckling i och ledarskap av denna skolform. Syftet är även att förstå vilka utmaningar och möjligheter en rektor står inför i sitt ledarskap av förskoleklassen. LÄS MER

 2. 2. Rektorn och det pedagogiska ledarskapet – åländska rektorers föreställningar om sina praktiker

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Peter Holm; [2019]
  Nyckelord :Leadership; Pedagocical Leadership; Social Constructivism; Cognitive Maps; Primary School; Principal; School Development; Ledarskap; Pedagogiskt ledarskap; Socialkonstruktivism; Föreställningskarta; Grundskola; Rektor; Skolutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka några rektorers föreställningar om hur de bedriver sitt pedagogiska ledarskap. I förlängningen hoppas jag också kunna bidra till den generella kunskapsbildningen inom detta, ur ett skolutvecklingsperspektiv, viktiga område. LÄS MER

 3. 3. Rektorns pedagogiska ledarskap : En kvalitativ studie inom grundskolan

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Oliwer Edberg; Nellie Fors Vilminko; [2019]
  Nyckelord :Grundskolerektor; ledarskap; pedagogiskt ledarskap; ramfaktorteorin; styrdokument; utbildningschef;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om svenska grundskolerektorer och deras pedagogiska ledarskap. Syftet är att bringa klarhet till begreppet pedagogiskt ledarskap samt undersöka hur rektorer upplever utövandet av det pedagogiska ledarskapet i realiteten. LÄS MER

 4. 4. Rektorers föreställningar gällande lärares kompetensutveckling

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Charlotte Helgesson; [2019]
  Nyckelord :discourse analysis; discourse theory; continuing professional education; collegial collaboration; competence development; leadership; principal; school culture; school development; strategy; diskursanalys; diskursteori; fortbildning; kollegialt lärande; kompetensutveckling; ledarskap; rektor; skolkultur; skolledare; skolutveckling; strategi;

  Sammanfattning : I läroplanen framgår att rektor har ett särskilt ansvar för att lärare ska få den kompetensutveckling som krävs för att de ska kunna utföra sitt uppdrag på ett professionellt sätt. Detta får givetvis konsekvenser för rektors arbete. LÄS MER

 5. 5. Att leda och lyckas med ett utvecklingsarbete som specialpedagog

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ayla Bekir; [2019]
  Nyckelord :Skolutveckling; specialpedagogik; utvecklingsarbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad som händer på en arbetsplats när ett utvecklingsarbete sätter igång. Vilka är faktorerna för att lyckas med ett utvecklingsarbete och vilka hinder kan uppstå? Kvalitativa intervjuer gjordes av några utvalda lärarna, som har lång erfarenhet av att arbeta i skolvärlden och de som drev utvecklingsprojektet. LÄS MER