Sökning: "Rektors pedagogiska ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Rektors pedagogiska ledarskap.

 1. 1. Att våga utmanas för att utvecklas - tolkningar, förväntningar och tillit i rektors pedagogiska ledarskap över undervisningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jonatan Bengtsson; Pontus Paulin Hugo; [2021-08-27]
  Nyckelord :Rektors pedagogiska ledarskap; rektor; rektorsrollen; pedagogiskt ledarskap; transformativt ledarskap; lärares autonomi; tolkning; förväntning; tillit; tillitsfulla relationer; skolpolicy; policyimplementering;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att undersöka rektorer och lärares tolkningar respektive lärares förväntningar på rektors pedagogiska ledarskap, samt tillit som en förutsättning för ledarskapets innehåll och karaktär. Diskrepansen mellan rektors formella befogenheter och vilken legitimitet rektor får från lärarlaget har därmed undersökts, liksom hur fokuset på rektors pedagogiska ledarskap och utvecklingen av undervisningen väcker frågor om gränsdragningen mellan rektor och lärare som två skilda professioner. LÄS MER

 2. 2. "Det är jag som styr kompassen" : En kvalitativ studie om hur rektorer uppfattar sitt uppdrag och tillhörande ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Elin Troberg; Madeleine E. Carlssson; [2021]
  Nyckelord :Leadership; principals responibility; systematic quality work; quality; Kvalitet; ledarskap; systematiskt kvalitetsarbete; rektors ansvar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur rektorer kan uppfatta sitt uppdrag med tillhörande ansvar i utförandet samt i planerandet av det systematiska kvalitetsarbetet. För att få svar på vårt syfte och tillhörande frågeställning har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 3. 3. Skolutveckling pågår : -        Att dra nytta av sambandet mellan styrning och kvalitetsarbete

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Luisella Galina Hammar; [2021]
  Nyckelord :Utbildningskvalitet; rektors systematiska kvalitetsarbete; styrning av gymnasieskolans introduktionsprogrammen; roll och ansvar; huvudmannens plan för utbildning; elevers individuella studieplan; uppföljning av elevers kunskapsutveckling.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att studera vad som händer mellan representanter från skolförvaltning och gymnasierektorer när huvudmannens styrning och kvalitetsarbete av gymnasieskolans introduktionsprogram sätts i centrum i ett utvecklingsarbete. Studiens syfte är också att bidra med kunskap om vad som händer när skolförvaltning och rektors roll och ansvar sätts i fokus i ett utvecklingsarbete med målet att öka kunskapen om det systematiska kvalitetsarbetet. LÄS MER

 4. 4. LEDNING, ORGANISERING OCH ÖVERLAPPNING En intervjustudie om att verka och påverkas som pedagogisk ledare i förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ing-Marie Samuelsson; [2020-04-02]
  Nyckelord :pedagogiskt ledarskap; self-efficacy; collective efficacy; distribuerat ledarskap; samproducerat ledarskap; arbetsorganisation; utvecklingsorganisation; stödorganisation;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva och analysera rektors pedagogiska ledarskap utifrån de arbetsvillkor som styr den dagliga praktiken. Syftet är även att undersöka rektors möjligheter att påverka arbets- respektive utvecklingsorganisationen och att analysera relationen mellan arbetet på den egna förskolan och huvudmannanivåns styrning och stöd. LÄS MER

 5. 5. Rektors ledarskap – en kvalitativ intervjustudie om lärares uppfattningar

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Helena Willman; [2020]
  Nyckelord :lärares uppfattningar; rektors ledarskap; grundskolan; pedagogiskt ledarskap; ledarskapshandlingar; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie har genomförts med tio intervjuer där grundskollärare delger sina tankar och upplevelser av rektor och rektors ledarskapshandlingar och hur de anser att rektors ledarskap påverkar dem i både deras dagliga arbete och i deras trivsel i stort på skolan. Syftet med studien har varit att undersöka hur lärare, verksamma inom den svenska grundskolan, uppfattar ledarskapet hos skolans rektor. LÄS MER