Sökning: "Relationell förståelse"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden Relationell förståelse.

 1. 1. Elevers resonemang kring sin upplevda matematikängslan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Madeleine Bergholtz; Lisbeth Johansson; [2020-04-15]
  Nyckelord :matematikängslan; matematikångest; mathematics; anxiety; fenomenologi; relationell pedagogik;

  Sammanfattning : Matematikängslan har uppmärksammats mer internationellt än nationellt. De studier som vitagit del av har undersökt äldre elevers matematikängslan och empirin har främst baserats på kvantitativa metoder. Därför ville vi vända oss till elever i årskurs 4 – 6 för att undersöka hurde resonerar kring sin upplevda matematikängslan. LÄS MER

 2. 2. Likhetstecknets betydelse för lågstadiets elever : En systematisk litteraturstudie av vanliga missuppfattningar hos elever på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Alicia Ågren; Matilda Ödlund; [2020]
  Nyckelord :Matematik; likhetstecknet; relationell; operationell; missuppfattningar; undervisning  ;

  Sammanfattning : I denna systematiska litteraturstudie är elevers förståelse för likhetstecknets betydelse i fokus. Syftet med denna studie är att undersöka vilka missuppfattningar forskning har identifierat att elever på lågstadiet kan ha gällande likhetstecknets betydelse, samt hur lärarna i undervisningen kan förebygga och möta dessa missuppfattningar. LÄS MER

 3. 3. Problematisk skolfrånvaro : En kvalitativ studie om socialtjänstens upplevelser kring barn och unga som inte går till skolan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Pedagogik

  Författare :Hanna Erlandsson; [2020]
  Nyckelord :School dropout; social workers; salutogenesis; relational; SOC; Hemmasittare; socialtjänst; salutogenes; relationell; KASAM;

  Sammanfattning : This study is a qualitative study that will examine the social workers experiences of children and young people in grades 7–9 with long-term school absence. With the help of von Wright's relational perspective, Antonovsky's salutogenic theory and SOC, the results have been analyzed. LÄS MER

 4. 4. När enskilt arbete i läroboken får för stort inflytande i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Isabelle Holmqvist; Emma Frisk; [2020]
  Nyckelord :enskilt arbete; instrumentell relationell förståelse; lärobok; matematikundervisningens påverkan; matematikängslan;

  Sammanfattning : Enligt forskning är läroboken den vanligaste undervisningsformen i svensk matematikundervisning. I kunskapsöversikten redogörs alternativa konsekvenser med enskilt arbete i läroboken utifrån både ett lärar- och elevperspektiv. Med läroplanen som grund utreds positiva alternativt negativa konsekvenser där läroboken är ett didaktiskt val. LÄS MER

 5. 5. i Lärares relationskompetens En studie baserad på lärares utsagor om relationell pedagogik i årskurs 4-­‐6

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Magdalena Norén; [2019-03-11]
  Nyckelord :Relationell pedagogik; relationskompetens; lärar-elev-relationen; relationsarbete; lärares egenskaper;

  Sammanfattning : Syftet med forskningsstudien är att analysera lärares syn på relationskompetens och bygga enförståelse för hur lärare i årskurs 4-6 arbetar med relationell pedagogik. För att uppnå syftetanvänds följande frågeställningar:• Hur beskriver lärare relationskompetens och dess innebörd?• Hur arbetar lärare med att bygga och upprätthålla goda relationer till elever?• På vilket sätt upplever lärare att lärar-elev-relationen har betydelse för elevensutveckling?Studien utgår ifrån kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer somdatainsamlingsmetod. LÄS MER