Sökning: "Relationell förståelse"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Relationell förståelse.

 1. 1. i Lärares relationskompetens En studie baserad på lärares utsagor om relationell pedagogik i årskurs 4-­‐6

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Magdalena Norén; [2019-03-11]
  Nyckelord :Relationell pedagogik; relationskompetens; lärar-elev-relationen; relationsarbete; lärares egenskaper;

  Sammanfattning : Syftet med forskningsstudien är att analysera lärares syn på relationskompetens och bygga enförståelse för hur lärare i årskurs 4-6 arbetar med relationell pedagogik. För att uppnå syftetanvänds följande frågeställningar:• Hur beskriver lärare relationskompetens och dess innebörd?• Hur arbetar lärare med att bygga och upprätthålla goda relationer till elever?• På vilket sätt upplever lärare att lärar-elev-relationen har betydelse för elevensutveckling?Studien utgår ifrån kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer somdatainsamlingsmetod. LÄS MER

 2. 2. LSS-kollo - en kvalitativ undersökning av föräldrars upplevelse av att ha sitt barn på kollo

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Thorold; Sabina Ekberg; [2019]
  Nyckelord :LSS; kollo; LSS-kollo; korttidsvistelse; avlastning; stödinsats; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att nå fördjupad förståelse för hur kollo som LSS-insats upplevs av föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Föräldrarnas uppfattning om barnets och eventuella syskons upplevelse var också av intresse. LÄS MER

 3. 3. Matematiksvårigheter inom area och omkrets

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sanna Petersson; Jessica Persson; [2019]
  Nyckelord :Area och omkrets; Grundskola; Instrumentell förståelse; Matematiksvårigheter; Relationell förståelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad befintlig forskning visar kring elever med matematiksvårigheters förståelse samt att undersöka vilken form av förståelse som gynnar eleverna i störst grad inom area och omkrets, instrumentell- eller relationell förståelse. I litteratursökningsprocessen var utgångspunkterna instrumentell och relationell förståelse, area och omkrets samt matematiksvårigheter. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers uppfattningar kring sin roll som stödjande för alla barn genom samspel i leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rosanna Nordahl; [2019]
  Nyckelord :lek; relationer; relationellt perspektiv; samspel; strategier;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Nordahl, Rosanna (2019). Pedagogers uppfattningar kring sin roll som stödjande för alla barn genom samspel i leken. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Kvalitet på redovisningsinformation - En kvalitativ intervjustudie om redovisningsinformation som beslutsunderlag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Boriero; Malin Fast; Linnéa Persson; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; Redovisningssystem; Redovisningsinformation; Beslutsunderlag; Sociomaterialitet; Teknologisk dominans; Kvalitet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är i ständig utveckling, vilket innebär att nya redovisningssystem utvecklas och uppdateras hela tiden. Forskning som fokuserar på hur samverkan mellan användare och digitala system påverkar produktionen av kvalitativt beslutsunderlag tillhör därför kategorin för ett högst outforskat område. LÄS MER