Sökning: "Relationship-oriented leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Relationship-oriented leadership.

 1. 1. Hur skapar chefer tillit vid distansarbete? : En kvalitativ intervjustudie utifrån ett relationsorienterat ledarskapsperspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Isabella Ström; Vendela Bergsell; [2021]
  Nyckelord :Telework; leadership; trust; trust-building; relationship-oriented leadership; Distansarbete; ledarskap; tillit; tillitsskapande; relationsorienterat ledarskap;

  Sammanfattning : Title: How do managers create trust in telework? A qualitative interview study from a relationship-oriented leadership perspective. Background: As a result of the Covid-19 pandemic, teleworking has gained an increasing place in society and is predicted to increase in the future. LÄS MER

 2. 2. "Utan dem - inget oss" : Att leda säsongsanställda under turismbranschens mest intensiva veckor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sinnika Gränefjord; Cornelia Kalström; [2021]
  Nyckelord :Seasonal employee; task-oriented leadership; relationship-oriented leadership; situational leadership; job satisfaction; Säsongsanställd personal; uppgiftsorienterad ledarstil; relationsorienterad ledarstil; situationsbestämd ledning; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ledare inom turismbranschen går tillväga för att möta olika behov hos sin säsongsanställda personal, med intentionen att öka arbetstillfredsställelse och frambringa positiva arbetsprestationer. Meningen med detta är att det ska generera god kundservice med hög kundnöjdhet, vilket är avgörande för företagets mål och fortlevnad. LÄS MER

 3. 3. Ledares egenskaper som är av vikt för äldres deltagande inom gruppträning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

  Författare :Hampus Andersson; Fredrik Axelsson; [2021]
  Nyckelord :traits; leaders; elderly; perceptions; group training; egenskaper; ledare; äldre; uppfattningar; gruppträning;

  Sammanfattning : Syftet i denna studie var att undersöka äldres uppfattningar om vikten av ledares egenskaper för att delta i gruppträning och vad de äldre anser vara ett framgångsrikt ledarskap. Frågeställningarna som användes för att besvara syftet var: Vilka egenskaper hos ledare är av störst vikt för äldres deltagande i gruppträning? Skiljer sig äldres uppfattningar om vikten av ledares egenskaper i förhållande till vilken gruppaktivitet som utövas? Vilken ledarskapsinriktning kan man koppla till de ledaregenskaper som är av vikt för äldres deltagande inom gruppträning? Metoden för att besvara syftet har tillämpats utifrån en tvärsnittsstudie hos äldre (65 +) som deltar i gruppträning för äldre. LÄS MER

 4. 4. Psykosocial arbetsmiljö vid distansarbete och betydelsen av ledarbeteende : En studie inom revisionsbranschen ur medarbetarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Kaiza Nyman; Emma Svensson; [2021]
  Nyckelord :teleworking; COVID-19; psychosocial work environment; wellbeing; job satisfaction; leadership; leader behavior; task- and relationship-oriented behavior; the auditing industry.; distansarbete; Covid-19; psykosocial arbetsmiljö; välmående; arbetstillfredsställelse; ledarskap; ledarbeteende; uppgifts- och relationsorienterat beteende; revisionsbranschen;

  Sammanfattning : Spridningen av Covid-19 har påverkat människor i många avseenden varav ett är i arbetslivet då distansarbete blivit det nya normala för att hålla smittspridningen i schack. Arbetsmiljön har stor påverkan på individens arbetstillfredsställelse och allmänna välmående, där även ledares beteenden kan ha stor inverkan. LÄS MER

 5. 5. Att leda hälsofrämjande på distans : Utmaningar och möjligheter ur ett ledarskapsperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Anna Owens; Märta Lindqvist Weddig; [2021]
  Nyckelord :Health-promoting leadership; leading health promotion remotely; possibilities; challenges; Hälsofrämjande ledarskap; leda hälsofrämjande på distans; möjligheter; utmaningar;

  Sammanfattning : I samband med Covid-19-pandemins utbrott 2020 skedde många förändringar i arbetslivet. En av de största förändringarna var att många verksamheter som inte tidigare arbetat på distans var tvungna att skicka hem sina anställda. LÄS MER