Sökning: "Relationskompetens- En intervjustudie"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Relationskompetens- En intervjustudie.

 1. 1. "Att koppla in en specialpedagog är ju ganska stort" : en intervjustudie om föräldrars upplevelse av samverkan och samarbete med specialpedagog i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Larsson Warholm; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien tar sin utgångpunkt i samarbetet och samverkan mellan specialpedagog och föräldrar till barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Syftet är att öka kunskapen om föräldrars erfarenheter och upplevelser samt belysa vilka förväntningar föräldrar besitter kring specialpedagogens yrkesroll. LÄS MER

 2. 2. Lärarens relationskompetens och dess betydelse för elevers utveckling : En kvalitativ intervjustudie med ämneslärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Hanna Gerdin; Malin Iggsten; [2021]
  Nyckelord :Relationer; relationskompetens; pedagogik; lärare; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka lärares relationskompetens och dess betydelse för elevers utveckling. Studien har undersökt vad som utmärker förtroendefulla relationer mellan lärare och elever, hur lärare upplever att lärare och elev relationen inverkar på elevers utveckling samt vilka relationer till eleven läraren kan identifiera i sin yrkesroll. LÄS MER

 3. 3. Relationers betydelse för elever i behov av särskilt stöd En kvalitativ intervjustudie med grundskollärare

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ylva Cavalli Björkman; Simone Jansson; [2020-03-04]
  Nyckelord :relation; lärande; relationellt lärarskap; lärares relationskompetens; elever i behov av särskilt stöd; Pedagogiskt relationellt lärarskap PeRL ;

  Sammanfattning : Studien riktar fokus till relationen mellan lärare och elev vilket är centralt för undervisning och lärande. I läroplanen ställs krav på att lärare och elever tillsammans ska formulera mål, innehåll och arbetsformer för undervisningen, vilket kräver en relation som består av ömsesidig respekt och kännedom om varandras behov och förväntningar. LÄS MER

 4. 4. Relationskompetens : En intervjustudie om lärares syn på relationskompetensens betydelse för matematikinlärning hos elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Alexandra Drakdal; Liza Jörlin; [2020]
  Nyckelord :Relationskompetens; matematiksvårigheter; specialpedagogik; matematikinlärning; lärmiljö; matematiklärande; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som syftar till att undersöka hur tolv matematiklärare från olika delar av Mellansverige ser på relationens betydelse för inlärningen hos elever med matematiksvårigheter. Studien har fokus på tre huvudfrågor: Vad lärare i matematik anser att deras förhållningssätt har för betydelse för elever som är i matematiksvårigheter, hur lärarna beskriver att deras relation påverkar elevens inlärning i ämnet matematik, samt hur återger och reflekterar några matematiklärare över sitt arbete i syfte att etablera och upprätthålla relationer till elever i matematiksvårigheter. LÄS MER

 5. 5. De tystlåtna och tillbakadragna barnen i förskolan : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares olika uppfattningar och erfarenheter i arbetet med de barn som kan upplevas tystlåtna och tillbakadragna i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Beatrice Dalman; Sabine Gröndahl; [2020]
  Nyckelord :Förhållningssätt; förskola; förskollärare; olikheter; relationer; tillbakadragna; tystlåtna.Förhållningssätt; förskola; förskollärare; olikheter; relationer; tillbakadragna; tystlåtna.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap om förskollärares olika uppfattningar och erfarenheter i arbetet med de barn som kan upplevas tystlåtna och tillbakadragna i förskolan. Förskolans läroplan beskriver att utbildningen ska vara likvärdig samt att den ska anpassas och vara utformad så att alla barn ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. LÄS MER