Sökning: "Relationskompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet Relationskompetens.

 1. 1. Relationer, samsyn och trygghet : En studie i att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Charlotte Dacke; Sara Lindberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie är dilemmat att trots att skolan är så viktig då den ger värdefull kunskap och också en social tillhörighet, ökar andelen elever som hamnar i problematisk skolfrånvaro och följderna av detta kan få stora negativa konsekvenser för den enskilde individen. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om vad några specialpedagoger och en kommuns samordnare för arbetet kring problematisk skolfrånvaro beskriver som centralt i arbetet med att främja närvaro och att identifiera och undanröja hinder i skolmiljön för att förebygga frånvaro. LÄS MER

 2. 2. Elevhälsans vägledning : En fallstudie om specialpedagogiskt arbete

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Ljiljana Milic Pavlovic; [2021]
  Nyckelord :Keywords: consultation; central student health; neuropsychiatric disabilities; primary school; relational competence; special needs education.; central elevhälsa; grundskola; handledning; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; relationskompetens; specialpedagogiken;

  Sammanfattning : Milic Pavlovic, Ljiljana (2021). Student health guidance. A case study about special educators' work. LÄS MER

 3. 3. "Du kan vara i skolhimlen eller skolhelvetet, allt handlar om vilka vuxna du möter" : En studie om ADHD, dyslexi och sociala relationer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Hanna Wirengård; [2021]
  Nyckelord :ADHD; dyslexi; komorbiditet; relationskompetens; samarbete; kategoriskt kompensatoriskt perspektiv; relationellt kritiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur elever med ADHD och dyslexi på mellanstadiet, deras vårdnadshavare och lärare upplever att de sociala relationerna dem emellan påverkar elevernas läs- och skrivutveckling. Studiens frågeställningar är följande: Vilka framgångsfaktorer ser eleverna, deras vårdnadshavare och lärare som betydelsefulla för att eleven ska lyckas med sin läs- och skrivutveckling? Vilka utmaningar ser informanterna att det finns i arbetet med elevens läs- och skrivutveckling? Hur upplever lärarna och vårdnadshavarna att samarbetet mellan skolan och hemmet påverkar elevens läs- och skrivutveckling? För att kunna uppnå syftet och besvara frågeställningarna har en kvalitativ studie genomförts, datainsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Relational Competence and Leadership

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Pontus Sjögren; Henrik Riber; [2021]
  Nyckelord :Classroom Leadership; ESL; Relational Competence; Teacher-Student Relationship;

  Sammanfattning : An increasing number of studies suggest that a positive teacher-student relationship is an important element of successful education. Yet, resources and awareness about how teachers in Sweden can develop skills for supporting positive teacher-student relationships seem to be limited or lacking in popular teaching training programs where almost all focus is put on subject-knowledge and didactics. LÄS MER

 5. 5. ”Han gör min dag bra”... “men det är inte bara glass och ballonger” : En kvalitativ studie om hur lärare och elever beskriver lärar-elev relationer i särskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Eriksson Helene; Magnusson Josefine; [2021]
  Nyckelord :Compulsory school for children with intellectual disabilities; good relationships; intellectual disability; teachers’ relational competence; Teacher - student relationships; relations; relational perspective; Goda relationer; intellektuell funktionsnedsättning; Lärare-elev relationer; lärares relationskompetens; relation; relationellt perspektiv; särskola;

  Sammanfattning : Studien belyser lärar - elevrelationer och har ett relationellt perspektiv. Syftet med studien är att belysa hur lärare och elever på särskolan beskriver lärar-elevrelationer samt vilka likheter och skillnader det finns i beskrivningarna. LÄS MER