Sökning: "Relationsorienterat ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Relationsorienterat ledarskap.

 1. 1. Hur skapar chefer tillit vid distansarbete? : En kvalitativ intervjustudie utifrån ett relationsorienterat ledarskapsperspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Isabella Ström; Vendela Bergsell; [2021]
  Nyckelord :Telework; leadership; trust; trust-building; relationship-oriented leadership; Distansarbete; ledarskap; tillit; tillitsskapande; relationsorienterat ledarskap;

  Sammanfattning : Title: How do managers create trust in telework? A qualitative interview study from a relationship-oriented leadership perspective. Background: As a result of the Covid-19 pandemic, teleworking has gained an increasing place in society and is predicted to increase in the future. LÄS MER

 2. 2. "Utan dem - inget oss" : Att leda säsongsanställda under turismbranschens mest intensiva veckor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sinnika Gränefjord; Cornelia Kalström; [2021]
  Nyckelord :Seasonal employee; task-oriented leadership; relationship-oriented leadership; situational leadership; job satisfaction; Säsongsanställd personal; uppgiftsorienterad ledarstil; relationsorienterad ledarstil; situationsbestämd ledning; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ledare inom turismbranschen går tillväga för att möta olika behov hos sin säsongsanställda personal, med intentionen att öka arbetstillfredsställelse och frambringa positiva arbetsprestationer. Meningen med detta är att det ska generera god kundservice med hög kundnöjdhet, vilket är avgörande för företagets mål och fortlevnad. LÄS MER

 3. 3. Psykosocial arbetsmiljö vid distansarbete och betydelsen av ledarbeteende : En studie inom revisionsbranschen ur medarbetarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Kaiza Nyman; Emma Svensson; [2021]
  Nyckelord :teleworking; COVID-19; psychosocial work environment; wellbeing; job satisfaction; leadership; leader behavior; task- and relationship-oriented behavior; the auditing industry.; distansarbete; Covid-19; psykosocial arbetsmiljö; välmående; arbetstillfredsställelse; ledarskap; ledarbeteende; uppgifts- och relationsorienterat beteende; revisionsbranschen;

  Sammanfattning : Spridningen av Covid-19 har påverkat människor i många avseenden varav ett är i arbetslivet då distansarbete blivit det nya normala för att hålla smittspridningen i schack. Arbetsmiljön har stor påverkan på individens arbetstillfredsställelse och allmänna välmående, där även ledares beteenden kan ha stor inverkan. LÄS MER

 4. 4. Ledare utan plan : Uppgift- och relationsorienterat ledarskap inomrestaurangbranschen under coronapandemin.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Dorian Pavlovic; John Nyberg Steinbrenner; [2021]
  Nyckelord :Relationship-oriented leadership; task-oriented leadership; restaurants managers; the managerial grid; crisis strategy.; Relationsorienterat ledarskap; uppgiftsorienterat ledarskap; restaurangchefer; managerial grid; krishantering.;

  Sammanfattning : Studien handlar om att skapa förståelse kring huruvida restaurangchefer är i högre grad uppgifts- eller relationsorienterade i sitt ledarskap samt hur de hanterat corona pandemin. Studien har tagit utgångspunkt i insamling av empirisk data, för att vidare analysera materialet med hjälp av den teoretiska referensramen. LÄS MER

 5. 5. Så behåller vi Generation Z på arbetsplatsen : En kvalitativ studie om ledarens betydelse för Generation Zs motivation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Ellen Persson; Jonathan Dreifaldt; [2020]
  Nyckelord :Generation Z; motivation; situationsanpassat ledarskap; revisionsbranschen; personalomsättning;

  Sammanfattning : Problemformulering: Vilken betydelse har situationsanpassat ledarskap för Generation Zs motivation och för deras benägenhet att stanna kvar på arbetsplatsen? Syfte: Syftet med studien är att skapa förståelse och förklara vilken betydelse situationsanpassat ledarskap har för Generations Zs motivation och för deras benägenhet att stanna i revisionsbranschen. Genom ökad förståelse för betydelsen av situationsanpassat ledarskap för Generation Z ämnar studien till att utveckla ett teoretiskt ramverk för företag med medarbetare från Generation Z. LÄS MER