Sökning: "Relationsskapande Sociala medier"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Relationsskapande Sociala medier.

 1. 1. LET’S BE FRIENDS - En fallstudie av Estrids kommunikation på Instagram och unga kvinnors uppfattning av den.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Moa Bergman Asp; Anna Mases; [2021-03-04]
  Nyckelord :Autenticitet; Entification; Instagram; Kommunikation; Marknadsföring; Personlig marknadskommunikation; PR-strategi; Relationsskapande Sociala medier; Tolkning; Företag; Vänskap;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur Estrids personliga och relationsskapandekommunikation på Instagram uppfattas av unga kvinnor.Teori: Studien använder sig av ett teoretiskt ramverk som består av teorier om tolkning,relatering, värderingar och social identifikation. LÄS MER

 2. 2. Skomakarens barn i kommunikationsbranschen : En kvalitativ studie om relationsskapande i sociala medier genom strategisk kommunikation för byråer i kommunikationsbranschen.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Ida Funeland; Lisa Johansson; [2021]
  Nyckelord :strategic communication; relationship building; social media; communications industry; practitioners; strategisk kommunikation; relationsskapande; sociala medier; kommunikationsbranschen; praktiker;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur utvalda praktiker i kommunikationsbranschen i Karlstad upplever anpassningen av sociala medier och dess roll för relationsskapande genom strategisk kommunikation.  Huvudfrågeställning: Hur upplever de utvalda praktikerna i den bransch som borde vara i framkant inom kommunikation anpassningen av det strategiska skiftet som sociala medier medfört?  o Hur upplever praktikerna sociala mediers roll i den strategiska kommunikationen för relationsskapande?o Hur kan praktikernas upplevelser av relationsskapande genom sociala medier som kommunikationsväg förklaras genom Social Information Processing Theory?o Hur kan praktikernas upplevelser av relationsskapande genom sociala medier som strategisk kommunikation förklaras genom Relationship Cultivation Strategies? Teorier: Social Information Processing, Relationship Cultivation  Metod: I denna studie har vi använt oss av metoden kvalitativa intervjuer och genomfört undersökningen på nio praktiker verkande i byråer inom kommunikationsbranschen. LÄS MER

 3. 3. Den virtuella lekplatsen : En kvalitativ studie om fritidslärares syn på sociala mediers påverkan på elevers relationer i fritidshem

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Mattsvåg; Jenna Pihlström; [2020]
  Nyckelord :Sociala medier; fritidslärare; sociala band; samklang; relationsskapande; ansvar; konflikter; online; offline; kränkningar; näthat; gemenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare på fritidshem upplever att sociala medier påverkar elevers relationer, vilka för- och nackdelar det finns med dessa, samt hur fritidslärare ser på sin egen samt vårdnadshavarnas roll i elevernas sociala medie-användande. Insamlingen av empiriskt material har skett via intervjuer av fritidslärare som arbetar på sju olika skolor i Stockholms innerstad och förorter. LÄS MER

 4. 4. ”När jag går in på Instagram så är inte min tanke att jag ska köpa något […] men så dyker det upp en rabattkod […]” : En kvalitativ studie om Instagrams influencers påverkan på konsumtion

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Emma Kolar; Sepideh Madson; [2020]
  Nyckelord :Social media; Instagram; influencer; likes; consumption; Sociala medier; Instagram; influencer; likes; konsumtion;

  Sammanfattning : In today's digital society, social media has a major impact on consumers. A contributing factor to consumption via social media is the phenomenon of influencers. LÄS MER

 5. 5. “Jag känner mina influencers... eller?” - En kvalitativ studie om unga kvinnors attityder kring förtroende- och relationsskapande gentemot influencers.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Linnea Fors; Elin Blomqvist; [2020]
  Nyckelord :Influencer marketing; Förtroendeskapande; Parasociala relationer; Source credibility; Följarperspektiv; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Ett aktuellt marknadsföringsverktyg är att använda sig av influencers för att kommunicera budskap till en stor massa. För att få en djupare förståelse för vilka attityder följare har kring förtroende- och relationsskapande till influencers har semistrukturerade intervjuer utförts. LÄS MER