Sökning: "Religiös Fraktionalisering"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Religiös Fraktionalisering.

  1. 1. Om inbördeskrig

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Joakim Carbonnier; Fredrik Carlsson; [2009]
    Nyckelord :Lingvistisk Fraktionalisering; Autonoma regioner; Inbördeskrig; Kvantitativ; Etnisk Fraktionalisering; Konflikter; Religiös Fraktionalisering; Inomstatliga Konflikter; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Den här studiens syfte är att bidra till teoriutveckling inom området som berör inomstatliga väpnade konflikters varaktighet. Vi ställer elva hypoteser om hur olika variabler påverkar inomstatliga väpnade konflikters varaktighet som vi sedan analyserar kvantitativt. En del av hypoteserna är kopplade till Colliers (et al. LÄS MER