Sökning: "Religionsundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 203 uppsatser innehållade ordet Religionsundervisning.

 1. 1. Teaching with emotion : Film som pedagogiskt verktyg i religionsundervisning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jonathan Winroth; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Fördomar, normer och generaliseringar : En studie av religionskunskapslärares förhållningsätt till mångfald

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Linn Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :Religionsundervisning; mångfald; normkritisk pedagogik; kontroversiella frågor.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka lärares förhållningssätt till begreppet mångfald så som det skrivs fram i ämnesplanen för religionskunskap i LGY11. Fem kvalitativa intervjuer genomfördes med lärare i religionskunskap på gymnasiet. LÄS MER

 3. 3. En kunskapsöversikt om den kristna traditionens påverkan på religionsundervisning och vikten av pedagogens förhållningssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Josephine Vigren; Jessica Engström; [2018]
  Nyckelord :religious education; western culture; intercultural education; Swedish curriculum; Christian tradition;

  Sammanfattning : Vår kunskapsöversikt är baserad på vetenskapliga artiklar för att besvara våra frågeställningar ”vad säger forskning om läroplanernas skrivningar om den kristna traditionen och den sekulariserade normens påverkan på religionsundervisning?” och ”vad säger forskningen om hur pedagogen ska förhålla sig till religionsämnet för att främja elevens identitetsskapande och förståelse för mångkulturalitet?” Religionsämnet har förändrats i takt med det sekulariserade samhället. Sekularisering har gjort att det kan skapas stereotyper och det är dels beroende på att läraren saknar kompetens för att belysa religionens många aspekter. LÄS MER

 4. 4. Förenklade föreställningar och komplexiteten i muslimers levnadssätt : En diskursanalytisk studie om hur muslimer framställs och omtalas i serien Skam

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Stefanie Rådeby; Moa Johansson; [2018]
  Nyckelord :Nyckelord: muslim; islam; Skam; populärkultur; framställningar; diskursanalys; föreställningar; stereotyper; fördomar; islam i Europa; ungdomar; gymnasieskola; religionsundervisning.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur den webbaserade ungdomsserien Skam kan fungera som undervisningsmaterial i religionskunskap på gymnasienivå. Därför ämnar vi genom uppsatsens diskursanalytiska teori och metod att analysera om och hur förenklade föreställningar om muslimer reproduceras eller dekonstrueras i Skam. LÄS MER

 5. 5. Sex – sakral sensualism eller satanisk svaghet? : En litteraturstudie om judendomen och buddhismensförhållningssätt till sexualitet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Ellen Bodenhem Östgren; [2018]
  Nyckelord :Sexualitet; Feminism; Judendom; Buddhism; Genus; Maktstruktur; Religionsundervisning;

  Sammanfattning : Detta är en litteraturstudie som syftar till att undersöka hur judendomen och buddhismen förhåller sig till sexualitet. Den syftar även till att undersöka vilka skillnader det finns i tolkningen av sexualiteten beroende på om forskningen sker med en mer traditionell vetenskaplig forskning eller genom en feministisk forskning. LÄS MER