Sökning: "Religionsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 901 uppsatser innehållade ordet Religionsvetenskap.

 1. 1. Att hitta hem i mångfalden : Om några ungdomars upplevelse av integrationsarbete i en mångkulturell församling

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Jessica Sunnerdahl; [2022]
  Nyckelord :Integration; Mångfald; Ungdomar; Identitetsskapande; Equmeniakyrkan;

  Sammanfattning : This study is about a group of young people aged 15–22, with different ethnic backgrounds and how they perceive and experience work on integration and diversity within the youth work in Uniting Church in Sweden located in Södertälje. The study is based on interviews with three young people, an employed pastor in the congregation and a representative from the congregational board. LÄS MER

 2. 2. "Där barmhärtighet och kärlek bor, där finns också Gud" : Implicit ecklesiologi i Huddinge församlings diakoni

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Emma Bernerfalk Jaeger; [2022]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; ecklesiologi; implicit ecklesiologi; diakoni; Huddinge församling;

  Sammanfattning : Inom ramen för empirisk ecklesiologi är det den här studiens syfte att är undersöka vilken ecklesiologi som kommer till uttryck genom diakonin i Huddinge församling, genom att använda ”Teologins fyra röster” som arbetsmodell och tolkningsverktyg. Hur kyrkan framträder för människor undersöks genom att studera vad den gör och ställs i relation till kyrkan som social kropp. LÄS MER

 3. 3. "Allt annat fixade jag" Församlingsgemenskap och körsång under pandemin : En intervjuundersökning om levd ecklesiologi

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Birgitta Ed; [2022]
  Nyckelord :pandemi; körsång; körer; ecklesiologi; församlingsgemenskap; digitala verktyg; Svenska kyrkan; Andreas Holmberg; Caroline Gustavsson; Heidi A Campbell; Solle;

  Sammanfattning : Under pandemiåren 2020 - 2021 förändrades förutsättningarna att vara kyrka i grunden. I denna uppsats analyseras kören som ett uttryck för församlingsgemenskap. LÄS MER

 4. 4. Bestående församlingstillväxt : Uppföljande studie för att undersöka om församlingar som vuxit fortsätter växa

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Hans Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Bestående församlingstillväxt; Equmeniakyrkan; NFU; Naturlig församlingsutveckling; Kvalitativa särdrag; Kännetecken för växande församlingar.;

  Sammanfattning : Denna mixed method studie undersöker tre församlingar som tidigare vuxit och i vilka man identifierat vissa kännetecken som antas bidra till just församlingstillväxt. Undersökningens kvantitativa del syftar till att undersöka om församlingarna har fortsatt växa. LÄS MER

 5. 5. Religiös retorik och maktförhållanden inom pentekostal-karismatiska och slutna rörelser : En diskursanalytisk studie i hur religiöst laddad retorik och jargong kan bidra till maktstrukturer inom religiösa rörelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Catarina Kulborg; [2022]
  Nyckelord :Religionsvetenskap; retorik; jargong; makt; pentekostal-karismatisk kristendom; slutna rörelser; diskursanalys; etnografisk innehållsanalys;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur religiöst laddad retorik, innefattande hänvisningar till religiösa texter, religiöst laddad jargong och värdeord potentiellt kan bidra till skapandet och upprätthållandet av maktstrukturer inom utvalda religiösa rörelser, samt huruvida religiös retorik får som konsekvens att medlemmar inom rörelserna på olika sätt blir styrda, manipulerade, utnyttjade eller skrämda. Rörelserna som behandlas i uppsatsen är Livets Ord, Jehovas Vittnen (i Sverige) och Knutby Filadelfia. LÄS MER