Sökning: "Remittenter"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Remittenter.

 1. 1. Kartläggning av icke-radiologers kunskap om röntgenstrålning - hur stor är medvetenheten gällande risker och effekter?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Emmy Blom; Miriam Ulvar; [2020-08-05]
  Nyckelord :Remittenter; Strålkunskap; ALARA; Strålutbildning; Riskmedvetenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bildtagning av människors inre med hjälp av röntgenstrålning är enundersökningsmetod som med åren används allt mer i diagnostiskt syfte inom sjukvården.Röntgenstrålningen medför dock alltid en risk för patienten, vilken kan leda till både akuta ochkroniska effekter i den biologiska vävnaden. LÄS MER

 2. 2. Behandlares attityder och uppfattningar om Kultur på recept som behandlingsmetod : En kvantitativ enkätundersökning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Lindberg; Johanna Blom; [2017]
  Nyckelord :longterm pain; mental disorder; referrers; rehabilitation; långvarig smärta; psykisk ohälsa; remittenter; rehabilitering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att beskriva behandlares attityder och uppfattningar om Kultur på recept som rehabiliteringsmetod för patienter med lättare till medelsvår psykisk ohälsa och/eller ospecificerad långvarig smärta. Metoden var en kvantitativ enkätstudie. LÄS MER

 3. 3. En analys av remissinnehåll efter information till remittenter respektive allmänhet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Gustaf Brandelius; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ensamkommande flyktingbarns möte med Flyktingbarnteamet i Göteborg - En journalstudie

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Hannes Norblad; [2014-11-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien undersöker 56 journaler från ensamkommandeflyktingbarn som besökt Flyktingbarnteamet i Göteborg. Syftet var att samlakunskap om gruppen ensamkommande flyktingbarn och deras möte med ensvensk sjukvårdsinrättning. Bakgrundsinformation om barnen ochinformation om insatser som getts på Flyktingbarnteamet presenteras. LÄS MER

 5. 5. Familjeterapi inom primärvården. Intervjuer med nio remittenter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Avdelningen för kliniska vetenskaperHälsouniversitetet

  Författare :Maria Barsegård Gustavsson; [2014]
  Nyckelord :familjeterapi; primärvård; intervjustudie;

  Sammanfattning : Det naturliga för familjer och par som har problem är att söka sig till andra instanser än inom primärvården, därav intresset att genomföra en studie inom primärvården där syftet varit att undersöka svårigheter, möjligheter, samt öka förståelsen för att arbeta med familjeterapi. Den aktuella studien är en intervju studie där nio stycken personal med olika yrkesprofession ombads svara på semistrukturerade frågor, där deras reflektioner samt bedömningar när de remitterade till familjeterapi fick lägga grunden för studiens innehåll. LÄS MER