Sökning: "Remmerth Amanda"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Remmerth Amanda.

  1. 1. Våld i nära relation, vart hamnar fokus? : En kritisk diskursanalys av nyhetsmedia

    Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

    Författare :Johanna Eriksson; Remmerth Amanda; [2021]
    Nyckelord :Kritisk diskursanalys; våld i nära relation; diskurs; genus; språkets makt;

    Sammanfattning : Detta arbete är en kritisk diskursanalys där diskurser och teman gällande våld i nära relation och dess utsatta och förövare undersökts. Det empiriska materialet har bestått av tryckt rikstäckande nyhetsmedia, närmare bestämt Aftonbladet, Expressen, Svenska dagbladet och Dagens nyheter. LÄS MER