Sökning: "Renée Kraft"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Renée Kraft.

  1. 1. Samtyckets och risktagandets skadeståndsrättsliga betydelse vid idrottsskador

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Renée Linder; [2001]
    Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken skadeståndsrättslig betydelse domstolarna tillmäter samtycke respektive risktagande vid personskador som har inträffat i samband med idrottsutövande. Efter ett introducerande kapitel till skadeståndsrätten i allmänhet följer ett avsnitt som enbart inriktar sig på idrottsrelaterade skador. LÄS MER