Sökning: "Renée Peterson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Renée Peterson.

  1. 1. “JAG FÖRSÖKER HÅLLA HYGGLIG KONTORSTID” - En kvalitativ studie om universitetslärares upplevelser av det ofrivilliga distansarbetet till följd av coronapandemin

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Ellen Johansson; Renée Peterson; [2021-08-20]
    Nyckelord :Covid-19 pandemi; distansarbete; gränsdragning; krav-kontroll-stödmodellen;

    Sammanfattning : På grund av spridningen av Covid-19 viruset uppmanade Folkhälsomyndigheten den 17 mars2020 universiteten att ställa om undervisningen till att bedrivas på distans. Redan innancoronapandemin präglades universitetslärarnas arbete av en relativt hög flexibilitet gällandevar, när och hur de utför sitt arbete. LÄS MER