Sökning: "Renee Mark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Renee Mark.

  1. 1. Med styrelsen i fokus : Hur kan Koden via styrelsen påverka kapitalmarknadens förtroende för näringslivet?

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Renee Thungren Sjöstedt; Sonila Nilsson; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Företagsskandaler i USA som Enron och Worldcom påverkade inte bara världens börser utan även förtroendet för näringslivets som sådant. I ett försök att förebygga en liknande utveckling i Sverige tillsatte regeringen en förtroendekommission 2002 vars syfte var att skapa en uppfatt¬ning om hur för¬troendet för närings¬livet såg ut i Sverige men även vilken beredskap näringslivet själv hade för att stärka förtroendet. LÄS MER