Sökning: "Rennäring"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet Rennäring.

 1. 1. Samisk livssyn och synen på naturen med särskilt fokus på renskötsel på Hornslandet i Hudiksvall : Konflikt eller samexistens med det svenska storsamhället?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Agneta Christina Lård; [2018]
  Nyckelord :samer; renar; sedvanemarker; livssyn; natursyn; relation till naturen; ursprungsbefolkning; rättigheter; identitet.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING      Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera samernas livssyn och syn på naturen och om och i så fall hur denna syn i praktiken kommit i konflikt med det svenska storsamhället (staten, myndigheter och den svenska allmänheten). I syftet ingår att undersöka vad lagen säger om rennäring. LÄS MER

 2. 2. Naturlig trädföryngring och epifytiska hänglavar 10 år efter en avverkning i schackruteform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Johannes Ackemo; [2018]
  Nyckelord :hyggesfritt skogsbruk; luckhuggning; skärmträdsställning; kanteffekt;

  Sammanfattning : Schackrutehuggning, eller Chequered-Gap-Shelterwood-System, är ett sköt-selsystem som idag inte utförs i praktiken men som kan använda fördelarna hos trakthyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk. Dock är det viktigt att un-dersöka metodens effekter innan en storskalig tillämpning etableras. LÄS MER

 3. 3. Registerföring av rennäringens utökade rättigheter : Hantering av sedvanerätter i fastighetsregistret gällande mark med statligt ursprung

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Anders Engström; Fillippa Hallnor; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Enligt lag har renskötare i Sverige rätt att bedriva rennäring på mark som de själva inte äger. Beträffande mark som ägs, eller som tidigare ägts, av staten är rättigheterna mer långtgående och renskötarna får där exempelvis avverka skog för att tillgodogöra sig både virke och bränsle som behövs för rennäringen. LÄS MER

 4. 4. Att definiera ett ursprungsfolk : En kvalitativ studie av föreställningar om samiskhet och samisk identitet i offentlig politik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Paepke Filip; [2016]
  Nyckelord :Sámi; identity; public policies; culture; ethnicity; Samer; identiet; offentlig politik; kultur; etnicitet;

  Sammanfattning : Sedan ett beslut taget i Sveriges riksdag år 1977 räknas de svenska samerna som ett ursprungsfolk i Sverige. Beslutet förelågs av en statlig offentlig utredning vilken hade uppgiften att finna stärkande åtgärder för samernas språk och kultur. Denna uppsats syfte är att genom en kvalitativ metod undersöka SOU 1975:99 och Prop. LÄS MER

 5. 5. Den "tomma" platsen Norrland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Jönsson; [2016]
  Nyckelord :Sametinget; Vidsel; makt; diskurs; samer; postkolonialism; rennäring; Bacchi; ursprungsfolk; försvaret; Sverige; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay examines how it was possible for the Swedish Government to decide upon expanding its military operations in Vidsel, in order to let the land to foreign military forces. The decision is controversial because the land traditionally belongs to the Sami people, and is mainly used for their reindeer herding. LÄS MER