Sökning: "Rennäring"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet Rennäring.

 1. 1. Gruvetableringens postkoloniala tendenser : En fallstudie av gruvetablering i Kallak

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Emelie Eriksson; [2019]
  Nyckelord :ursprungsbefolkning; gruvindustri; postkolonialism; maktrelationer; framinganalys;

  Sammanfattning : Etablering av gruvdrift centreras ofta kring vad som ska prioriteras av rennäring och mineralresurser då båda är klassade som riksintressen enligt lag. Med hänsyn till historisk exploatering av Sápmi är den pågående debatten om en eventuell gruvetablering i Kallak, Jokkmokk, intressant att studera utifrån ett postkolonialt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Vindkraft och Samer - En hållbar utveckling på bekostnad av Sveriges ursprungsbefolkning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Morgan Modéer; [2018]
  Nyckelord :folkrätt; samer; vindkraft; hållbar utveckling; ursprungsbefolkning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Samerna är Sveriges ursprungsfolk och har bebott samt brukat sina traditionella marker i Norra Sverige sedan en lång tid tillbaka. När landet Sverige växte fram började det med tiden utöva inflytande över samerna och påverka deras kultur genom politik som varierat under åren. LÄS MER

 3. 3. Samisk livssyn och synen på naturen med särskilt fokus på renskötsel på Hornslandet i Hudiksvall : Konflikt eller samexistens med det svenska storsamhället?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Agneta Christina Lård; [2018]
  Nyckelord :samer; renar; sedvanemarker; livssyn; natursyn; relation till naturen; ursprungsbefolkning; rättigheter; identitet.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING      Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera samernas livssyn och syn på naturen och om och i så fall hur denna syn i praktiken kommit i konflikt med det svenska storsamhället (staten, myndigheter och den svenska allmänheten). I syftet ingår att undersöka vad lagen säger om rennäring. LÄS MER

 4. 4. En konsekvensanalys för Jåhkågasska tjielldes rennäring av den eventuella gruvetableringen i Kallak/Gàllok

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Sara Mattsson; Hanna Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Reindeer husbandry; environmental impact assessment; mining establishment; Kallak Gállok; Jåhkågasska tjeillde; Rennäring; miljökonsekvensbeskrivning; gruvetablering; Kallak Gállok; Jåhkågasska tjeillde sameby;

  Sammanfattning : Gruvindustrin växer i norra Sverige och sedan början av 2000-talet har ansökningar om bearbetningskoncessioner ökat drastiskt. Planerande av gruvor kan dock vara problematiska när de sker i renskötselområden och företrädare för det samiska samhället har kritiserat gruvbolagen för att inte ta hänsyn till samebyarnas synpunkter i sina miljökonsekvensbeskrivningar för nya gruvprojekt. LÄS MER

 5. 5. Naturlig trädföryngring och epifytiska hänglavar 10 år efter en avverkning i schackruteform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Johannes Ackemo; [2018]
  Nyckelord :hyggesfritt skogsbruk; luckhuggning; skärmträdsställning; kanteffekt;

  Sammanfattning : Schackrutehuggning, eller Chequered-Gap-Shelterwood-System, är ett sköt-selsystem som idag inte utförs i praktiken men som kan använda fördelarna hos trakthyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk. Dock är det viktigt att un-dersöka metodens effekter innan en storskalig tillämpning etableras. LÄS MER