Sökning: "Reputation Quotient"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Reputation Quotient.

 1. 1. In search for the reputational investment factor

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Birger Myrberg; David Dreja; [2018]
  Nyckelord :Factor investing; Smart beta investing; Corporate reputation; Performance forecast; Risk-adjusted returns;

  Sammanfattning : This paper looks at corporate reputation and its effect on future firm performance using the Reputation Quotient (RQ) produced by Harris Interactive Inc. as proxy for reputation. LÄS MER

 2. 2. Kriskommunikation - Konsten att spela schack utan att se motståndarens pjäser : En kvalitativ fallstudie av Oscar Properties och Aros Bostad i samband med nyproduktionskrisen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mounes Zandi; Agnes Norberg; [2018]
  Nyckelord :Crisis Communication; Crisis Management; Oscar Properties; Aros Bostad; Expressiveness Quotient; Situational Crisis Communication Theory; Organizational legitimacy; Reputation Branding; Kriskommunikation; Crisis Management; Oscar Properties; Aros Bostad; Expressiveness Quotient; Situational Crisis Communication Theory; Organisatorisk legitimitet; Reputation Branding;

  Sammanfattning : Studien ämnar att undersöka hur Crisis Management kan användas vid utformning av kriskommunikation samt om det går att skilja kommunikation och kriskommunikation åt. I syfte att uppnå detta genomför studien en fallstudie av två svenska företag som är verksamma i fastighetsbranschen under nyproduktionskrisen 2018 (Oscar Properties och Aros Bostad). LÄS MER

 3. 3. Att attrahera kompetens : vilka dimensioner av anseende är viktiga för att företag ska attrahera kompetens

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludvig Larsson Åkerman; Oskar Eriksson; [2009]
  Nyckelord :anseende; företag; studenter;

  Sammanfattning : Att attrahera kompetent personal är mycket avgörande för att företag ska prestera väl i framtiden, och för att lyckas med detta är det viktigt att företag har ett bra anseende. Anseende är dock en komplex tillgång och består av flera dimensioner. LÄS MER

 4. 4. How graduating students perceive the staffing and recruitment industry : A study on corporate reputation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Christopher Broman; Robin Cabander; Emilia Karlsson; [2008]
  Nyckelord :Corporate Reputation; Reputation Quotient; League Tables; Staffing and Recruitment Companies; Företagets anseende; Corporate Reputation; Reputation Quotient; League table; Bemanningsföretag; Rekrytering;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to measure and compare the corporate reputation of four staffing and recruitment companies, from the perspective of graduating students.Background: Corporate reputation is a concept that has interested researchers for the last four decades, and still the concept incorporates a number of varied definitions, contexts and measurement methods (Gotsi & Wilson, 2001). LÄS MER