Sökning: "Res judicata"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Res judicata.

 1. 1. Att pröva eller att inte pröva - Om förekomsten av och funktionen hos en res judicata-princip i förvaltningsmål

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Atle Morseth Edvinsson; [2020-04-14]
  Nyckelord :Res judicata; negativ rättskraft; sakidentitet; sakprövningshinder; avvisning; litispendens; preklusion; förvaltningsprocessrätt; processrätt.;

  Sammanfattning : Allmänna förvaltningsdomstolars domar har som utgångspunkt inte res judicata-verkan, vilket innebär att samma sak kan omprövas utan hinder av att den redan har prövats i en lagakraftvunnen dom. Högsta förvaltningsdomstolen har dock i ett flertal rättsfall konstaterat att det finns undantag från detta, dels när det finns regler i speciallagstiftning och dels när omständigheterna i målet är sådana att den enskildes trygghet är viktigare än intresset av att komma fram till materiellt korrekta avgöranden. LÄS MER

 2. 2. Medlingsöverenskommelse som grund för res judicata : Singaporekonventionens inverkan på hanterandet av invändningar om ingångna medlingsöverenskommelser inom ramen för ett dispositivt tvistemål

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Adam Lindell; [2020]
  Nyckelord :juridik; affärsjuridik; processrätt; alternativ tvistelösning; skiljeförfarande; medling; medlingsöverenskommelse; res judicata; rättegångshinder; uppsats; processrätt; affärsrätt; internationell privaträtt; internationell processrätt; singaporekonventionen;

  Sammanfattning : Inom ramen för Förenta nationernas internationella handelsorgan United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) har en konvention om internationella medlingsförfaranden (Singaporekonventionen) antagits. Denna syftar till att harmonisera den internationella handelsrätten, särskilt avseende alternativa tvistelösningsmetoder. LÄS MER

 3. 3. Parallel Realities: How to handle parallel-proceedings in investor-state disputes?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Parandzem Mikayelyan; [2020]
  Nyckelord :Parallel proceedings; res judicata; lis pendens; triple identity; abuse of process; stay of proceedings; decline of jurisdiction;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Rättskraft, resning och EU – Unionsrättens krav på omprövning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Mathias Eriksson; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; Processrätt; Nationell processuell autonomi; Likvärdighetsprincipen; Effektivitetsprincipen; Rättskraft; Resning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda hur långtgående krav unionsrätten ställer på möjligheten att upphäva eller ompröva lagakraftvunna avgöranden som strider mot unionsrätten. Uppsatsens syfte är också att undersöka hur HD:s avgörande i mål Ö 5731-18 förhåller sig till de krav som följer av unionsrätten. LÄS MER

 5. 5. Parters möjligheter att avtala om negativ rättskraft : Specifikt om supplerande moment i stadfästa förlikningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rebecka Hård af Segerstad; [2019]
  Nyckelord :Processrätt Rättskraft Supplerande moment Förlikningar Res judicata;

  Sammanfattning : The Swedish Code of Judicial Procedure (Rättegångsbalken, RB) states that a judgment has binding effects and that the same matter can not be tried twice (17 ch. 11 §). The rule expresses the concept res judicata. It exists to benefit the administration of justice and to an effective economy of justice administration. LÄS MER