Sökning: "Reservoir rock"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Reservoir rock.

 1. 1. Analysis of seepage, contaminanttransport, compaction and safetyof the Zhaoli ditch dam, a tailingreservoir : A modeling study of a tailing reservoirwith GeoStudio

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Veronika Wei Wang; [2021]
  Nyckelord :upstream method; Geostudio; tailings reservoir; tailings dam; dam; seepage; contaminant transport; compaction; stability; damm; föroreningstransport; vattenläckage; stabilitet; säkerhet;

  Sammanfattning : Inthe mining industry people remove rock from the ground to obtain a metal ore. Afterprocessing , the uneconomic fraction called tailings is deposited as a slurry in large reservoirs . LÄS MER

 2. 2. Olika trädsubstrats vattenhållande kapacitet och dräneringsförmåga : en jämförande studie

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Michael Barone; [2021]
  Nyckelord :ekosystemtjänster; träd; växtbäddar; dagvatten; skelettbäddar; substrat; biokol; pimpsten; dränering; fältkapacitet;

  Sammanfattning : I takt med klimatförändringarnas framfart, med bland annat högre temperaturer och mer extrema skyfall, riktas det alltmer fokus på de reglerande ekosystemtjänster som träden kan erbjuda oss i det urbana landskapet. För att träden ska kunna leverera de ekosystemtjänster som efterfrågas krävs att de når en hög ålder och därmed också större volymer i krona och stam. LÄS MER

 3. 3. Numerical study of the effect of thermal ice loads on concrete dams

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Imal Zuwak; Wasseem Kordoghly; [2020]
  Nyckelord :Arch dam; Buttress dam; Concrete; Finite element analysis; Ice load; Valvdamm; Lamelldamm; Betong; Finit elementanalys; Islast;

  Sammanfattning : It is essential to understand the mechanics of ice load and how it affects concrete dams located in a cold climate, such as Sweden, where the temperature becomes sufficiently cold to freeze the surface of the reservoir. The purpose of this thesis is to study ice load distribution along concrete dams, and its response during the application of an ice load. LÄS MER

 4. 4. Fracture characterization in magmatic rock, a case study of the Sosa-dyke (Neuquén Basin, Argentina)

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Nilsson Jim; [2020]
  Nyckelord :dyke; magmatic intrusion; fractures; Sosa dyke; permeability; intrusion; magmatisk intrusion; sprickor; Sosa intrusionen; permeabilitet;

  Sammanfattning : There are many examples worldwide were fossil magmatic intrusions influence the local water and energy supply. Due to that intrusions can act as a conductor and a reservoir, but also as a barrier for fluids and gases in the ground. The decisive feature between conductor or barrier in an intrusion is its fracture network. LÄS MER

 5. 5. Utsläpp av Koldioxid vid transporter av bergmaterial i projektet Trängslet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jennifer Persson; [2020]
  Nyckelord :miljöpåvärkan; transport; koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : A renovation of the dam in Trängslet hydroelectric power plant is necessary for there to continue to be hydropower at the facility in the future. The power plant is located in Österdalälven in Älvdalen and is operated by Fortum. LÄS MER